Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7016
Title: Про обмеженість використання витратного підходу для формування ціни на ринку житла
Authors: Івасів, І. І.
Данилюк, М. О.
Keywords: витрати
витратний підхід
ціноутворення
житлова нерухомість
цінова політика
costs
cost approach
pricing
residential property
pricing policy
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Івасів І. І. Про обмеженість використання витратного підходу для формування ціни на ринку житла / І. І. Івасів, М. О. Данилюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2018. - № 2. - С. 61-69.
Abstract: Ряд техніко-економічних особливостей, які впливають на ціноутворення в будівельному виробництві, обумовлюють специфіку методів визначення цін на будівельну продукцію. В сучасних умовах побудови ринкових відносин найбільш поширеним є витратний підхід формування ціни на ринку житлової нерухомості, який разом із вагомими перевагами має й низку недоліків, які свідчать про обмеженість його застосування, а саме: недостовірність відображення вартості прогнозованих доходів; проблематичність розрахунку вартості відтворення старих будівель; складність визначення величини накопиченого зносу старих будівель; окрема оцінка земельної ділянки від будівель; невідповідність витрат на придбання оцінюваного об'єкта нерухомості витрат на нове будівництво точно такого ж об’єкта. У статті досліджуються процеси формування цінової політики на підприємствах будівельної галузі з метою поліпшення їх конкурентоздатності. Розкрито особливості використання витратних методів оцінки нерухомості, їх переваги та недоліки. Проаналізовано основні чинники, що впливають на формування цінової політики підприємств будівельної галузі. Доведено, що витратний підхід доцільно застосовувати при аналізі нового будівництва, визначенні різноманітних варіантів використання землі, оцінці для цілей оподаткування, страхування, наслідків стихійних лих та при необхідності оцінки спеціальних будівель і споруд.
A number of technical and economic features affecting pricing in building production, determine the methods specifics for determining prices of construction products. In today's conditions of building market relations the most widespread is a cost approach to the prices formation in the residential real estate market, which, together with the significant advantages, has a number of shortcomings, which indicate the limited use of it, namely: the unreliability of reflecting the projected income value; the problem of calculating the cost of old buildings reproduction; the complexity of determining the value of accumulated old buildings depreciation; a separate assessment of the land plot from the buildings; the discrepancy between the cost of the acquisition of the estimated property object costs for the new construction of exactly the same object. The article deals with the processes of price policy formation at the building industry enterprises with the purpose of improving their competitiveness. The peculiarities of costly methods use of real estate valuation, their advantages and disadvantages are revealed. The main factors influencing formation of the pricing policy of building industry enterprises are analyzed. It is proved that a cost approach is appropriate to apply for new construction analysis, for the identification of various options for land use, for assessment for tax purposes, insurance, consequences of natural disasters and, if necessary, assessment of special buildings and structures.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7016
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2018 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61.pdf935.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.