Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7022
Title: Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі з ЄС: державний механізм забезпечення прозорості
Authors: Алєксєєва, Я. В.
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Алєксєєва, Яна Валеріївна Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі з ЄС: державний механізм забезпечення прозорості : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 11.07.17 / Я. В. Алєксєєва. - Одеса, 2017. - 280 с.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування організаційно-інституційних засад забезпечення прозорості торговельних відносин у режимі вільної торгівлі України з ЄС та розроблення державного механізму їх практичної реалізації органами публічної влади в нормотворчо-регуляторних процесах забезпечення продовольчої безпеки України. Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: - проаналізувати теоретико-методологічні засади дослідження поняття "продовольча безпека" в державному управлінні як складової національної безпеки держави, важливого чинника соціально-економіко-політичної стабільності та визначити його аспекти і чинники; - дослідити механізми формування та реалізації політики з питань забезпечення продовольчої безпеки, визначити її стратегічні пріоритети, міжнародні нормативні вимоги, суб’єкти реалізації і нормативно-правове забезпечення; - проаналізувати ефективність механізмів державного регулювання продовольчої безпеки в Україні щодо реалізації положень торговельної частини Угоди про асоціацію з ЄС; - визначити переваги і труднощі впровадження політики прозорості у регуляторну діяльність органів публічної влади із забезпечення продовольчої безпеки України в умовах режиму вільної торгівлі з ЄС; - обґрунтувати механізми забезпечення прозорості як одного з принципів розробки та реалізації державної політики продовольчої безпеки; - визначити організаційну основу прозорості співробітництва між сторонами Угоди та запропонувати структурну схему організаційного механізму сприяння прозорості на технічному рівні; - розробити пропозиції щодо практичної здійсненності запропонованих напрямів покращення ситуації з імплементації принципу прозорості в діяльність органів державного регулювання продовольчої безпеки. Об’єкт дослідження - система державного забезпечення продовольчої безпеки України в умовах зони вільної торгівлі з ЄС. Предмет дослідження -механізми імплементації принципу прозорості в діяльність органів державного регулювання продовольчої безпеки в умовах зони вільної торгівлі з ЄС.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7022
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d613.pdf20.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.