Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7030
Title: Розробка методу вібраційного контролю технічного стану штангових глибинно-насосних установок видобутку нафти
Authors: Бандура, В. В.
Issue Date: 2000
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бандура, Вікторія Валеріївна Розробка методу вібраційного контролю технічного стану штангових глибинно-насосних установок видобутку нафти : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 31.10.00 / В. В. Бандура. - Івано-Франківськ, 2000. - 207 с.
Abstract: Метою роботи є дослідження і розробка методу вібраційного контролю технічного стану штангових глибинно-насосних установок в процесі експлуатації. Задачі досліджень: 1. Проаналізувати основні види відмов ШГНУ, закономірності їх виникнення з врахуванням впливових факторів, зокрема вібрації та сучасні тенденції діагностування ШГНУ. 2. Створити діагностичні моделі ШГНУ. Дослідити закономірності зміни коливних процесів в колоні насосно-компресорних штанг, обумовлених зміною технічного стану ШГНУ. 3. Розробити методичне, технічне та програмне забезпечення експериментальних досліджень вібраційного стану ШГНУ в процесі експлуатації. 4. Розробити метод вібраційного контролю технічного стану ШГНУ та провести його промислову апробацію. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку нового напрямку -методів вібраційного контролю технічного стану ШГНУ і визначається наступними основними положеннями: - вперше створена логічна діагностична модель ШГНУ, яка дозволяє прослідкувати напрямок розвитку дефектів, класифікувати та визначити зв’язок з іншими дефектами; - створена математична діагностична модель, яка дозволяє описати коливання ШГНУ з урахуванням реальних умов експлуатації, з метою врахування особливого характеру тертя використано опис процесу коливання на основі рівняння Ван-дер-Поля, оцінено напружений стан колони, характер його зміни, параметри вібрацій; - вперше проведено дослідження статистичних характеристик коливального процесу в ШК і встановлено, що він відноситься до нестаціонарно-періодичних процесів; - вперше виділені і досліджені інформативні ділянки коливного процесу в ШК за період качань, зміна амплітудних складових спектру яких, обумовлена розвитком деградаційних процесів ШГНУ; - виявлена і досліджена діагностична ознака технічного стану ШГНУ -відношення логарифмічного декремента затухання АКФ на інтервалах зняття та сприйняття навантаження ШК, визначені умови і проведена оцінка степені її роботоздатності з врахуванням похибки вимірювання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7030
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d183.pdf16.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.