Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7056
Title: Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання
Authors: Бондарева, Л. В.
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бондарева, Ліна Володимирівна Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.03.15 / Л. В. Бондарева. - Одеса, 2014. - 262 с.
Abstract: Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні організаційно-інституційних засад розвитку системи державного регулювання організації надання медичної допомоги на базовому рівні та розробленні практичних рекомендацій щодо шляхів удосконалення механізмів державного регулювання забезпечення її доступності і якості для всіх верств населення. Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: - проаналізувати теоретичні питання, стратегічні документи і законодавчі акти щодо інституційних змін в системі управління мережею закладів охорони здоров'я та діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування з організації надання доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні; - вивчити інституційні засади розвитку організаційної підсистеми механізмів державного регулювання забезпечення доступної і якісної медичної допомоги населенню й здійснити аналіз стану ресурсного забезпечення організації надання медичної допомоги населенню на базовому рівні; - дослідити зарубіжний досвід державного регулювання організації надання доступної і якісної медичної допомоги та обґрунтувати доцільність імплементації його елементів у вітчизняну систему державного регулювання надання населенню медичної допомоги; - ідентифікувати рівень задоволеності потреб зацікавлених сторін щодо доступності і якості медичної допомоги на базовому рівні, виявити першоджерела низької ефективності механізму державного регулювання її організації та обгрунтувати стратегічні напрями його удосконалення; - розробити концептуальну модель механізму державного регулювання інтегрованої медичної допомоги на базовому рівні із забезпеченням її доступності і якості; сформулювати практичні рекомендації органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо інтегрування саморегулюючих організацій в процес надання доступної і якісної медичної допомоги. Об'єкт дослідження - система державного регулювання організації надання медичної допомоги на базовому рівні. Предмет дослідження - механізми державного регулювання забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7056
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d540.pdf20.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.