Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7058
Title: Підвищення рівня екологічної безпеки та енергозбереження на об'єктах нафтогазової промисловості
Authors: Бортняк, О. М.
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бортняк, Олена Михайлівна Підвищення рівня екологічної безпеки та енергозбереження на об'єктах нафтогазової промисловості : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 05.12.13 / О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ, 2013. - 180 с.
Abstract: Розробка та реалізація науково-технічних рішень, спрямованих на заощадження енергетичних ресурсів та зниження рівня аеротехногенного забруднення навколишнього середовища викидами промислових підприємств нафтогазового комплексу. Поставлена мета реалізується через вирішення таких задач: - аналіз процесів утворення токсичних речовин за умов згорання газоподібних вуглеводнів на факельних установках і в двигунах газомотокомпресорів та розсіювання їх викидів в приземному шарі атмосферного повітря; - встановлення закономірностей турбулентної дифузії димових газів у просторі і часі в процесі поширення хмари викиду; - виявлення закономірностей формування просторово-часового поля техногенного забруднення атмосфери з урахуванням особливостей ведення виробничих процесів та властивостей шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств нафтогазового комплексу на основі реалізації розробленої математичної моделі розсіювання димових газів; - розроблення енергоощадної технології раціонального використання некондиційних вуглеводневих сумішей, що спалюються на факельних установках, в паливній системі газоперекачувальних агрегатів з можливістю застосування методів нейтралізації та зниження емісії токсичних речовин вихлопних газів. Об'єктом досліджень є процеси розповсюдження димових газів в атмосферному повітрі районів розташування виробничих об'єктів підприємств нафтогазового комплексу України. Предметом досліджень є мінімізація викидів димових газів в атмосферне повітря районів розташування промислових підприємств нафтогазового комплексу України.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7058
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d501.pdf21.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.