Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7062
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКрасовський, Г. Я.-
dc.contributor.authorШумейко, В. О.-
dc.contributor.authorКлочко, Т. О.-
dc.contributor.authorСеменцова, Н. І.-
dc.date.accessioned2019-03-27T13:11:58Z-
dc.date.available2019-03-27T13:11:58Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationІнформаційні технології моніторингу екологічних наслідків видобутку бурштину в Україні / Г. Я. Красовський, В. О. Шумейко, Т. О. Клочко, Н. І. Семенцова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2018. - № 2. - С. 107-117.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7062-
dc.description.abstractСеред екологічних наслідків нелегального видобутку бурштину фахівці виділяють деградацію зональних ґрунтів та підстильних материнських порід, знищення родючого гумусово-елювіального горизонту ґрунтів підзолистого типу, кореневих систем дерев, заболочення території, зміну рівня ґрунтових вод, знищення лісових ресурсів, зміну міграційних процесів фауни регіону. Найбільш гостро еколого-економічні проблеми обумовлені самовільним видобутком бурштину притаманні Рівненській, Волинській та Житомирській областям, де незаконний видобуток бурштину здійснюється кар’єрним і гідромеханічним способом. Основними завданнями викладеними у статті є: аналіз місць та умов добування бурштину, визначення впливу на компоненти довкілля, розпізнавання об’єктів використання природних ресурсів методами дистанційного зондування Землі. Стаття присвячена розробці сучасної інформаційної технології ідентифікації місць та наслідків видобутку бурштину в західних районах Полісся, що ґрунтується на методах космічного моніторингу довкілля та інструментарію геоінформаційних систем. Розглянуті технології видобутку та характер проявів його екологічних впливів. Екологічна оцінка впливу на довкілля видобутку бурштину неможлива без визначення можливих ризиків діяльності, ідентифікації місць розташування та масштабів порушень компонентів довкілля. Через місцеві особливості організації видобутку бурштину топогеодезичні параметри проявів цих наслідків достатньо складно фіксувати, що ускладнює планування заходів з попередження і ліквідації. Методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космосу і геоінформаційних систем (ГІС) дозволяють з високою точністю, достовірністю і оперативністю визначати ці параметри, що забезпечать можливість реалізації ефективного моніторингу деградації складових довкілля.uk_UA
dc.description.abstractAmong the environmental consequences of the illegal production of amber, the experts single out the degradation of zonal soils and underlying bed rocks, destruction of fertile humus and eluvial horizons of podzolic soils, root systems of trees, swamp formation, change in groundwater levels, destruction of forest resources, and change in the migration processes of the region’s fauna. The most serious ecological and economic problems are caused by the unauthorized production of amber in Rivne, Volyn and Zhytomyr oblasts, where the illegal production of amber is carried out by open-pit and hydromechanical methods. The main tasks set forth in the article are: to analyze the places and conditions of amber production, to define its influence on the environment components, to identify the objects of natural resources use by means of Earth remote sensing methods. The article deals with the development of modern information technology for identifying the places and consequences of amber production in the western regions of Polissia based on the methods of satellite environmental monitoring and tools of geoinformation systems. The production technologies and the manifestation of their ecological impacts are described. The environmental impact assessment of amber production is not possible without defining the potential operational risks, identifying the locations and extent of environmental damage. Due to local peculiarities of amber production management, it is rather difficult to fix the topographic and geodetic parameters of the manifestations of these effects, which complicates the planning of prevention and elimination measures. The methods of Earth remote sensing (ERS) from space and geoinformation systems (GIS) can define these parameters with high accuracy, reliability and efficiency, which will enable the efficient monitoring of the environmental components degradation.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectбурштинuk_UA
dc.subjectвидобутокuk_UA
dc.subjectекологічні наслідкиuk_UA
dc.subjectрекультиваціяuk_UA
dc.subjectкосмічні знімкиuk_UA
dc.subjectamberuk_UA
dc.subjectproductionuk_UA
dc.subjectenvironmental consequencesuk_UA
dc.subjectreclamationuk_UA
dc.subjectspace imagesuk_UA
dc.titleІнформаційні технології моніторингу екологічних наслідків видобутку бурштину в Україніuk_UA
dc.title.alternativeInformation technologies for monitoring the environmental consequences of amber production in Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2018. - №2 (18)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.