Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7066
Title: Гідроенергетичні ресурси гірської річки: підходи до розрахунку валової потенційної потужності водяного потоку на ділянці русла за наявності притоки
Other Titles: Water- power resources of a mountain river: approaches to the calculation of gross potential water flow capacity at the section of a bed with an inflow available
Authors: Сінченко, В. Г.
Николаєв, А. М.
Keywords: потенційна потужність водного потоку
гідроенергетичний потенціал
мала річка
potential water flow
hydropower potential
small river
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гідроенергетичні ресурси гірської річки: підходи до розрахунку валової потенційної потужності водяного потоку на ділянці русла за наявності притоки / В. Г. Сінченко, А. М. Николаєв // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2018. - № 2. - С. 26-37.
Abstract: Раціональний вибір місця розташування МнГЕС або МкГЕС пов'язаний з наявністю інформації про розподіл валової потужності вздовж русла річки. В умовах гірської місцевості при визначенні цієї величини доцільно спиратись на загальні положення принципу поділу профілю русла на ділянки постійного ухилу. Дана робота є дослідженням формування гідроенергетичного потенціалу потоку на ділянці гірської річки. Її метою є встановлення зв'язку між ним та гідрологічними і морфометричними параметрами русла річки. Вирішена задача знаходження моделі опису процесу нарощування валової потужності під час руху води вниз за течією на ділянці за наявності в її межах притоки річки. Встановлені аналітичні зв’язки між величиною валової потенційної потужності та загальноприйнятими параметрами водного потоку: витратою і профілем русла. За наявності притоки до них додається ще відстань місця розташування гирла притоки від початку ділянки та його ширина. Для опису ухилу ділянки використано лінійне наближення. Обгрунтовано функціональну залежність потужності від витрати потоку, різниці висот русла в межах ділянки, витрати притоки і висотної відмітки її гирла, положення гирла притоки по відношенню до початку ділянки. Встановлені співвідношення, які дають можливість визначення розподілу потужності вздовж ділянки. Запропонована модель та методика обчислення валової потенційної потужності потоку води на ділянці русла річки для випадку, коли в її межах є наявною притока. В основу методики покладено опис зростання витрати водного потоку в руслі при протіканні води вниз за течією з використанням комбінації лінійної та зворотної тригонометричної функцій. Розраховано розподіл валової потенційної потужності на ділянці річки Буковинських Карпат – Сірету. Використано співвідношення як точного аналітичного, так і наближеного рішення. Показано практичну тотожність в значеннях потужності потоку, які отримані на їх основі. Обгрунтовано висновок про адекватність отриманого розподілу фізичній моделі приросту потужності вниз за течією, як вище, так і нижче місця входження притоки в русло. Цінність застосованого підходу до визначення потенційної валової потужності водного потоку на практиці полягає в його евристичній складовій.
Rational choice of the location of the water-electro power stations is associated with the availability of information on the distribution of gross power along the river bed. In mountainous conditions, while determining this value, it is advisable to rely on the general principles of the division of the profile of the river bed into the sections of constant slope. This work is the study of the formation of the hydropower potential of the stream in the area of the mountain river. Its purpose is to establish a connection between the hydropower potential and the hydrological as well as morphometric parameters of the river bed. The article solves the task of finding a model for describing the process of gross power increase during the downstream water flow at the section with the inflow available. The analytical relations between the gross potential power value and the generally accepted parameters of the water flow (flow volume and bed profile) are established. With an inflow available, the distance between the location of the inflow mouth and the beginning of the section as well as inflow width are also taken into consideration. A linear approximation is used to describe the slope of a section. The functional dependence of power on the flow volume, on the difference in the heights of the bed within the section, on inflow volume and on the height mark of its mouth, on the position of the inflow mouth relative to the beginning of the section is substantiated. The article establishes the correlations that give the possibility to determine of the power distribution along the section. The authors suggest the model and the method of calculating the gross potential power of the water flow on the section of the river bed for a case when the inflow is available. The basis of the methodology is the description of the flow volume growth in the bed downstream the river. This description is combined with linear and reverse trigonometric functions. The distribution of gross potential capacity at the section of the Bukovyna Carpathians – the Siret River is calculated. The correlation of both exact analytical and approximate solutions is used. The paper shows the practical identity in the values of the power of the flow, obtained on their basis. The authors made a conclusion about the adequacy of the received distribution of the physical model of downstream power increase, both above and below the inflow entry point. The practical value of the approach to determining the potential gross flow capacity of water lies in its heuristic component.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7066
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2018. - №2 (18)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.