Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7073
Title: Тектонічна тріщинуватість гірських порід внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності
Authors: Трубенко, О. М.
Issue Date: 2000
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Трубенко, Олександр Миколайович Тектонічна тріщинуватість гірських порід внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.10.00 / О. М. Трубенко. - Івано-Франківськ, 2000. - 187 с.
Abstract: Метою досліджень передбачалось: 1. Дослідити характер тектонічної тріщинуватості крейдово-палеогенових і неогенових відкладів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину на основі польових досліджень. 2. Встановити домінуючі типи тріщин в реґіоні та удосконалити існуючу класифікацію тектонічних тріщин в крейдово-палеогенових відкладах. 3. Вивчити просторовий розподіл густоти тектонічних тріщин по площі Внутрішньої зони Передкарпатського передового прогину, а також встановити особливості розподілу тектонічної тріщинуватості гірських порід у межах окремих локальних структур. 4. Створити методику комп'ютерної обробки даних польових вимірів тектонічної тріщинуватості для узагальнення польового матеріалу в камеральних умовах. 5.Встановити взаємозв'язок відкритих родовищ вуглеводнів з ділянками підвищеної тріщинуватості порід для подальшого його використання при прогнозуванні нафтогазоносності надр. В теоретичному плані: 1. Доповнити існуючу класифікацію типів тектонічних тріщин, врахувавши нові літературні дані та узагальнені результати власних польових досліджень на території Внутрішньої зони Передкарпатського прогину і у межах досліджуваних локальних структур. 2. Дати пояснення механізму формування різних типів тріщин у межах реґіону досліджень. 3. Встановити залежності густоти тріщин від інтенсивності складчастості і від місця положення ділянки досліджень на структурі та побудувати графічні залежності з використанням ПЕОМ. В практичному плані: 4. Скласти карти - схеми розповсюдження густоти тріщин гірських порід та густоти розривів і розломів на території Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. 5. Співставити вказані карти-схеми з картою нафтогазоносності Внутрішньої зони Передкарпатського передового прогину і прослідкувати розповсюдження ділянок підвищеної тріщинуватості гірських порід в межах території досліджень. 6. Дослідити зв'язок ділянок підвищеної густоти тріщин гірських порід з локалізацією відкритих покладів вуглеводнів у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину і на основі цього зробити висновки про можливість використання даної інформації для оцінки перспектив нафтогазоносності окремих площ і районів. Фактичним матеріалом послужили літературні та фондові матеріали з геології трьох нафтогазоносних районів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину (Вориславського, Долинського та Надвірнянського), а також результати власних польових досліджень тріщинуватості у відслоненнях вздовж долин річок та їх притоків на території Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, проведених під час стажування і навчання в очній аспірантурі при кафедрі геології та розвідки нафтових і газових родовищ ІФДТУНГ. Фактичний матеріал про тріщинуватість гірських порід, зібраний при проведенні польових досліджень у 352 відслоненнях, сягає понад 4500 вимірів орієнтації тріщин в просторі. Наукова новизна одержаних результатів: - доповнено існуючу класифікацію тектонічних тріщин Внутрішньої зони Передкарпатського передового прогину, яка зараз складається із шести типів - двох систем тріщин відриву та чотирьох систем тріщин сколювання. ~ дано пояснення формування кожного з виділених типів тріщин в процесі дії складкоутворення. - вперше представлено на графіках і на карто-схемах характер розподілу густоти тріщин в межах окремих структур і в цілому по території Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. - вперше графічно та аналітично показано залежності зміни густоти тріщин по мірі віддаленості від склепіння складки різної інтенсивності в кількісних вимірах, а також залежність густоти тріщин від коефіцієнтів інтенсивності локальних структур Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. - вперше виявлено і показано на карто-схемах і картах зв'язок співпадання ділянок підвищеної густоти тріщинуватості в приповерхневих структурах і густоти тектонічних розривів та розломів на глибині з ділянками відкритих покладів нафти і газу у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину. Зроблено висновок про подальші перспективи нафтогазоносності Внутрішньої зони за даними інформації про тріщинуватість гірських порід.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7073
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d180.pdf109.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.