Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7099
Title: Гідродинамічне моделювання як один з методів прийняття рішень про ефективну розробку нафтових родовищ
Authors: Кондрат, О. Р.
Лукін, О. А.
Keywords: розробка родовищ нафти і газу
геологічна модель
структурні поверхні
гідродинамічне моделювання
постійно діюча геолого-технічна модель (ПДГТМ)
фільтраційна модель (ФМ)
фільтраційно-ємнісні властивості
адаптація історії розробки
прогнозування основних показників розробки
разработка месторождений нефти и газа
геологическая модель
структурные поверхности
гидродинамическое моделирование
постоянно действующая геолого-техническая модель (ПДГТМ)
фильтрационная модель (ФМ)
фильтрационно-емкостные свойства
адаптация истории разработки
прогнозирования основных показателей разработки
reservoir engineering
geological model
structural surfaces
hydrodynamic modeling
filtration model
filtration-volumetric parameters
history matching
prediction of oil-field performance
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кондрат, О. Р. Гідродинамічне моделювання як один з методів прийняття рішень про ефективну розробку нафтових родовищ / О. Р. Кондрат, О. А. Лукін // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2018. - № 4. - С. 7-14.
Abstract: Видобування нафти – це складний процес, який для реалізації економічно ефективних проектів потребує сучасних технологій, виробничого досвіду та відповідального персоналу. Моделювання процесів розробки нафтових родовищ є одним із методів дослідження об’єктів розробки на їх аналогах (моделях) з метою визначення або уточнення характеристик діючих чи проектних об’єктів. Головною метою даної роботи є дослідження можливості та визначення ефективності застосування результатів гідродинамічного моделювання як одного з чинників прийняття рішень про подальшу розробку нафтових чи газових родовищ. Проведені дослідження щодо оптимізації системи розробки нафтового родовища вказали на основні напрямки та можливості збільшення нафтовилучення з виснажених нафтових родовищ, а процес гідродинамічного моделювання – як основний інструмент для вирішення таких завдань. Для дослідження ефективності розробки нафтового родовища створена геолого-технологічна модель гіпотетичного родовища, для якої використані технологічні показники одного із реальних нафтових родовищ України. Гідродинамічну модель адаптували по всіх свердловинах за фактичними даними. Змодельовані також всі геолого-технологічні заходи, що проводились на родовищі. Проведено адаптацію історії розробки родовища. Оптимізація системи розробки родовища проводилась шляхом вдосконалення існуючої на реальному родовищі системи підвищення пластового тиску. Розглянуто різні варіанти дорозробки родовища. Серед них переведення однієї із видобувних свердловин у нагнітальні і навпаки переведення під нагнітання свердловин, які знаходяться у склепінній частині.
Добыча нефти – это сложный процесс, для реализации экономически эффективных проектов которого необходимо наличие современных технологий, производственного опыта и ответственного персонала. Моделирование процессов разработки нефтяных месторождений является одним из методов исследования объектов разработки на их аналогах (моделях) с целью определения или уточнения характеристик действующих или проектных объектов. Главной целью данной работы является исследование возможности и определение эффективности применения результатов гидродинамического моделирования как одного из факторов принятия решений о дальнейшей разработке нефтяных или газовых месторождений. Проведенные исследования по оптимизации системы разработки нефтяного месторождения указали на основные направления и возможности увеличения нефтеизвлечения из истощенных нефтяных месторождений, а процесс гидродинамического моделирования – как основной инструмент для решения таких задач. Для исследования эффективности разработки нефтяного месторождения создана геолого-технологическая модель гипотетического месторождения для которой использованы технологические показатели одного из реальных нефтяных месторождений Украины. Гидродинамическую модель адаптировали по всем скважинам по фактическим данным. Смоделированы также все геолого-технологические мероприятия, которые проводились на месторождении. Проведена адаптация истории разработки месторождения. Оптимизация системы разработки месторождения проводилась путем совершенствования существующей на реальном месторождении системы повышения пластового давления. Рассмотрены различные варианты к разработке месторождения. Среди них перевод одной из добывающих скважин в нагнетательные и наоборот перевода под нагнетание скважин, находящихся в сводчатой части.
Oil production is a complex process that requires modern technologies, work experience and responsible personnel to implement cost-effective projects. Oil field exploitation processes stimulation or modeling is a method for researching exploitation objects on their analogs (models) in order to determine characteristics of available projected objects and make them distinct. The main objective of this research is to explore possibility and establishment of hydrodynamic stimulation results application effectiveness as a factor for decisions-making concerning oil or gas fields exploitation. The research, regarding optimization of oil field exploitation system, outlined the main directions and possibilities of oil extraction from depleted oil fields enhancement, and the hydrodynamic stimulation process as the main tool for solving such problems. The study of efficiency of oil and gas field development presupposed developing geological and technological model of a hypothetical deposit with technological indicators of a real Ukraine deposit. The hydrodynamic model was adapted for all wells according to actual data. All geological and technological measures, carried out in the sight, were also modelled. Field exploitation history was adapted. Oil field exploitation system was optimized by improving the reservoir pressure enhancement system in the real field. Different variants of field exploitation were considered. They include the conversion of the producing well in the injection well, whereas the well in the vaulted part is injected.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7099
ISSN: 1993–9973
2415–332Х
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2018 - №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7023p.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.