Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/730
Title: Математичні основи оцінки якості інформації нафтогазових підприємств: кваліметричний підхід
Authors: Витвицька, О. М.
Keywords: інформаційний капітал
економічна оцінка
цінність інформації
інформаційне середовище нафтогазових підприємств
якісні характеристики інформації
кваліметричний підхід
інтегральний показник якості інформації
information capital
economic evaluation
value of information
information environment of oil and gas companies
qualitative characteristics of information
qualimetrics approach
informations integral indicator of the quality
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Витвицька, О. М. Математичні основи оцінки якості інформації нафтогазових підприємств: кваліметричний підхід / О. М. Витвицька // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 2. - С. 50-57.
Abstract: У статті розглянуто ціннісні аспекти економічної оцінки інформаційного капіталу нафтогазових підприємств. Виділено ряд основних якісних властивостей інформації, які мають безпосередній вплив як на оцінку якості інформації, так і на характер прийняття управлінських рішень. До таких властивостей відносяться: своєчасність, актуальність, новизна, достовірність, релевантність, зрозумілість, суперечливість, ступінь безпомилковості, відповідність чинним правилам і вимогам, цінність, повнота розкриття, Істотність, необхідність, застосовність, затребуваність інформації. Наведено перелік складових, які формують внутрішнє і зовнішнє мікро- та макроінформаційне середовище функціонування нафтогазових підприємств. Для оцінки якісних властивостей інформації кількісними показниками запропоновано застосувати кваліметричну модель. З метою реалізації кваліметричного підходу до ціннісної оцінки інформації систематизовано інформаційні характеристики, які мають істотний вплив на якість інформації. На основі цього побудовано дерево якісних характеристик інформації. Для кожної характеристики визначено відносні показники першого рівня, а також узагальнені показники другого рівня. Числовою характеристикою якості інформації є інтегральний показник якості інформації, який є результатом згортки і визначається на базі дерева якісних характеристик інформації, коефіцієнтів вагомості і відносних показників усіх властивостей.
The present article deals with the value aspects of evaluation of oil-and-gas enterprises9 information capital. There was defined the range of the basic qualitative information properties, which have direct impact on the evaluation of the information's quality as also on the character of managerial decisions making. These properties include: timeliness, topicality, novelty, reliability, relevance, clarity, inconsistency, the degree of accuracy, compliance with applicable regulations and requirements, value, full disclosure, materiality, necessity applicability, relevance of information. The list of components, iWhich form the internal and external micro - and macro information environment of oil-and-gas enterprises functioning, has been selected. То value qualitative properties of information with the help of quantitative indicators, it is proposed to apply the qualimetric model. To implement qualimetrics approach to value information's assessment, there have been systematized information characteristics, which have direct impact on the quality of the informatiorL On this basis, the tree of qualitative information's characteristics is constructed. For each characteristic is defined relative indicator of the first level and aggregate indicators of the second level. Numerical characterization of the information's quality is an integral indicator of the quality of information, which is the result of the convolution and is determined on the basis of the tree of qualitative information's characteristics, weighting factors and relative performance of all properties.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/730
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5151p.pdf577.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.