Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7373
Title: From enviromatics to sustainable informatics: beyond the definition and conceptual delimitations
Other Titles: Від економічної інформатики до сталого розвитку: за межами визначення і концептуальних обмежень
Authors: Cioruta, B.
Coman, M.
Keywords: Environmental Information Systems (EISs)
Environmental Informatics (EI)
Sustainable Informatics
екологічні інформаційні системи навколишнього середовища (ЕІС)
екологічна інформатика (ЕІ)
інформатика сталого розвитку (ІСР)
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Cioruta, B. From enviromatics to sustainable informatics: beyond the definition and conceptual delimitations / B. Cioruta, M. Coman // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 1. - С. 7-18.
Abstract: Environmental Information Systems and Environmental Informatics play an important role in decision-making in the field, being closely linked with environmental requirements in decades and with environmental research methodologies, as part of the sustainable development management. The discussion on sustainability, as particular environmental research methodologies, aims to identify characteristic attributes that allowed passage of environmental data to environmental information and environmental knowledge; from Environmental Information System and Environmental Informatics to Sustainable Informatics, starts to interest more and more actors and activists focused on environmental protection - according to the definition spectrum found on internet exhaustive search.
Екологічна інформатика – як комплексна сфера інтересів – стає єдиною реальною перспективою наукового пояснення довкілля і унікальним «способом радикально іншого мислення, щоб людство могло вижити». Екологічні інформаційні системи та екологічна інформатика відіграють важливу роль у прийнятті рішень, оскільки вони тісно пов’язані з екологічними вимогами протягом десятиліть і з методологіями екологічних досліджень і є складовою управління сталим розвитком. Обговорення питання сталого розвитку і раціонального природокористування, як особливих методологій екологічних досліджень, спрямоване на виявлення характерних ознак, які дозволили перейти від екологічних даних до екологічної інформації та екологічних знань; від екологічної інформаційної системи та екологічної інформатики до інформатики сталого розвитку, яка починає цікавити все більше суб’єктів і активістів, орієнтованих на охорону навколишнього середовища – відповідно до спектру визначення, знайденого у процесі вичерпного пошуку в мережі Інтернет. Для покращення можливостей управління та екологічних оцінок фахівці повинні мати змогу управляти та впроваджувати концепції для продуктивного і ефективного довкілля, що можна отримати за допомогою інформаційного програмного середовища. Вони також повинні мати простий і ефективний доступ до знань і поточної інформації, що дозволяє їм приймати кращі рішення як для сталого розвитку, так і для розвитку економіки. У статті розглядається невелика кількість румунських внесків у сферу інформатики малого розвитку, які намагаються об’єднатися з основними проблемами міжнародного рівня. Ми пропонуємо інтегративне бачення на предмет обговорення як динамічної системи відкритого доступу, здатної виконувати кілька функцій, зокрема, для досягнення цілей охорони довкілля та для користувачів, залучених до конкретних екологічних заходів. Інформатика сталого розвитку допомагає вченим визначити вимоги до обробки інформації, аналізувати реальні проблеми та вирішувати ці проблеми за допомогою інформатики
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7373
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №1 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7188p.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.