Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7376
Title: The effect of electromagnetic radiation (EMR) from laptop on reproductive hormones, sperm quality and prostate specifec anticen of male albino rats (rattus norvegicus)
Other Titles: Вплив електромагнітного випромінювання (ЕМВ) ноутбуків на статеві гормони, якість сперми та простат-специфічний антиген самців білих щурів (rattus norvegicus)
Authors: Stephen, S. Aderemi
Kelechi, L. Njoku
Adeola, A. Adesuyi
Keywords: Radio-frequency electromagnetic radiation
computer display units
reproductive hormones
sperm quality
prostate specific antigen
радіочастотне електромагнітне випромінювання
комп’ютерний дисплей
статеві гормони
якість сперми
простат-специфічний антиген
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Stephen, S. Aderemi The effect of electromagnetic radiation (EMR) from laptop on reproductive hormones, sperm quality and prostate specifec anticen of male albino rats (rattus norvegicus) / S. A. Stephen, L. N. Kelechi, A. A. Adeola // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 1. - С. 43-52.
Abstract: Humans in modern society are exposed to an ever-increasing number of electromagnetic fields (EMFs) generated from the production and supply of electricity, television sets, personal computer (PC), radio communication, and mobile communication, hence, it has become a public health issue. This study was conducted to evaluate the effects of electromagnetic radiation (EMR) emitted from new generation laptop computers on sperm quality and reproductive hormone of male albino rats. Male albino rats (10-12 weeks old) were exposed to RF-EMR from laptop computers which were grouped based on different exposure period (2hours, 4hours, 6hours and 8hours) for 4 weeks. The semen samples were obtained by caudal puncture of the epididymis from each participant for sperm quality analysis and blood collected by cardiac puncture for hormonal analysis using the chemiluminescent microparticles immunoassay method. The analysis of variance was done for the hormonal concentration and sperm quality parameters to check for the significance difference at 5% level of significance. The Dunnett’s multiple comparison test was done to test for significance comparison of radiation exposed groups and control group. Exposure to laptop computer display unit was associated with significant reduction in sperm motility, sperm viability and sperm count (P<0.0001), testosterone level (P<0.001), follicle stimulating hormone level (P<0.01). For the sperm morphology, there was no significant difference in the normal cells for the experimental setup, however, the appearance of abnormal cells in the exposed rats (2 – 8 hrs) were significant (P≤0.001). This study therefore showed that EMR from a charging laptop can significantly affect semen quality, male fertility and rendered male reproductive hormone unstable with no effect on prostrate specific antigens.
У сучасному суспільстві люди піддаються впливу постійно зростаючої кількості електромагнітних полів (ЕМП), які генеруються при виробництві та постачанні електроенергії, телевізорами, персональними комп’ютерами (ПК), радіозв’язком та мобільним зв’язком, тому це стало питанням охорони здоров’я населення. Проведено дослідження для оцінки впливу ISSN 2415–3184 Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування 50 електромагнітного випромінювання (ЕМВ) ноутбуків нового покоління на якість сперми та статевий гормон самців білих щурів. Самці білих щурів (віком 10–12 тижнів) піддавалися радіочастотному ЕМВ від ноутбуків і були згруповані відповідно до різного періоду впливу (2 години, 4 години, 6 годин і 8 годин) протягом 4 тижнів. Зразки сперми було отримано за допомогою каудальної пункції епідидимісу кожного піддослідного для аналізу якості сперми, за допомогою серцевої пункції було взято кров на гормональний аналіз із використанням методу хемілюмінесцентного імуноаналізу мікрочасток. Здійснено варіаційний аналіз для визначення концентрації гормонів і параметрів якості сперми з метою перевірки різниці значущості на рівні 5%. Проведено тест множинного порівняння Даннета для перевірки значущості груп, що піддаються опроміненню, та контрольної групи. Близькість до дисплею ноутбука була пов’язана зі значним зниженням рухливості, життєздатності та кількості сперматозоїдів (Р <0,0001), рівня тестостерону (Р <0,001) і рівня фолікулостимулюючого гормону (Р <0,01). У випадку морфології сперми не було суттєвих змін у нормальних клітинах в експериментальній моделі, однак кількість аномальних клітин в опромінених щурів (протягом 2-8 годин) була значною (Р≤0,001). Таким чином, дослідження показало, що ЕМВ від ноутбука, що заряджається, може суттєво впливати на якість сперми, чоловічу фертильність і нестабільність чоловічого статевого гормону, проте не впливає на простат-специфічні антигени.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7376
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №1 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7191p.pdf364.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.