Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7380
Title: Методологія скоупінгу в процедурах ОВД
Other Titles: Scoping methodology in eia procedures
Authors: Адаменко, Я. О.
Keywords: скоупінг
оцінка впливів на довкілля
стратегічна екологічна оцінка
екологічна оцінка
суб’єкт господарювання
scoping
environmental impact assessment
strategic environmental assessment
environmental assessment
business entity
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Адаменко, Я. О. Методологія скоупінгу в процедурах ОВД / Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 1. - С. 78-84.
Abstract: У роботі розглянуто проблему щодо визначення обсягу та рівня деталізації дослідження у процедурах оцінки впливів на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Базуючись на глибокому аналізі процедури скоупінгу міжнародних систем екологічних оцінок планованої діяльності за Інтернет-ресурсів та Інтернет-порталів, а також сучасного українського природоохоронного законодавства автором пропонується методологія визначення обсягу та рівня деталізації дослідження у процедурах оцінки впливів на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Процес визначення обсягу та рівня деталізації дослідження у процедурах оцінки впливів на довкілля та стратегічної екологічної оцінки є особливо важливим та найголовнішим етапом планування робіт з екологічного оцінювання проектної, планової та іншої діяльності, яка може чинити вплив на навколишнє середовище. Визначення обсягу та рівня деталізації дослідження – скоупінг, це процес покликаний сприяти підвищенню ефективності процедурам ОВД та СЕО шляхом виявлення ключових проблем, інтересів і альтернатив, що вимагають дослідження. Ця інформація дозволить особам, відповідальним за виконання ОВД, належним чином орієнтувати дослідницьку групу на дослідження значимих проблем. Крім того, систематичне визначення завдань зменшує імовірність того, що звіт з ОВД або СЕО буде мати серйозні упущення, і тим самим дозволяє уникнути затримок, пов’язаних з необхідністю переробки звіту. Визначення завдань виконується, щоб гарантувати, що час і гроші не будуть витрачені даремно на збір непотрібних вихідних даних або виконання непотрібних досліджень, а важливі проблеми не будуть упущені. У статті також обґрунтовується й результати скоупінгу. Автор пропонує складати технічне завдання на проведення ОВД (СЕО) за результатами скоупінгу.
The paper considers the problem of determining the scope and level of detail of the study in the procedures of environmental impact assessment (EIA) and strategic environmental assessment (SEA). Based on the deep analysis of the scoping process in the international environmental assessment systems of planning activities according to Internet resources and Internet portals as well as the modern Ukrainian environmental legislation, the author proposes a methodology for determining the scope and level of detail of the study in the procedures of environmental impact assessment and strategic environmental assessment. The process of determining the scope and level of detail of the research in the procedures of environmental impact assessment and strategic environmental assessment is very important. It is the key stage in planning the environmental assessment, in project, planning and other activities, which may impact the environment. Determining the scope and level of detail of the study is scoping, a process designed to enhance the effectiveness of EIA and SEA procedures by identifying key issues, interests and alternatives that require research. This information will help those, responsible for the implementation of environmental impact assessment, to properly focus the research group on studying significant issues. In addition, the systematic identification of tasks reduces the likelihood that the EIA and SEA report will have serious omissions and thereby helps to avoid delays associated with the need to rewrite the report. Task definition is performed to ensure that time and money will not be wasted on collecting unnecessary raw data or performing unnecessary research, and important issues will not be missed. The article also substantiates the results of scoping. The author proposes to develop the requirements specification for conducting the EIA and SEA procedures based on scoping results.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7380
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №1 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7182p.pdf609.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.