Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7381
Title: Аналіз викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Other Titles: Analysis of pollutants emission into the atmosphere by stationary sources
Authors: Кривенко, Г. М.
Возняк, Л. В.
Зорін, В. О.
Keywords: прогнозна оцінка
діоксид сірки
оксид азоту
концентрація
індекс токсичності
forecast estimation
sulfur dioxide
nitrogen oxide
concentration
toxicity index
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кривенко, Г. М. Аналіз викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами / Г. М. Кривенко, Л. В. Возняк, В. О. Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 1. - С. 85-93.
Abstract: Для оцінки викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря було взято Івано-Франківську область, оскільки дана область налічує немалу кількість рекреаційних ресурсів. Відходи виробництва електроенергії на теплоелектростанціях ускладнюють екологічну ситуацію в країні. Вирішення проблем, що пов’язані з охороною навколишнього середовища та покращення якості його соціальної складової, завжди є актуальним. Актуальність полягає у зменшенні техногенного навантаження на довкілля теплогенеруючими підприємствами. Метою роботи є аналіз і прогнозування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. У процесі досліджень вирішувалися питання аналізу приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та прогнозної оцінки подальших викидів. Проаналізовано зміну викидів забруднюючих речовин за певний період часу. Для аналізу існуючих викидів Бурштинської ТЕС та порівняння їх з ГДК розраховано приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони. Бурштинська ТЕС належить до другої категорії небезпеки. Побудовано прогнозну оцінку подальших викидів та наведено заходи щодо їх мінімізації. Розраховано індекс токсичності з урахуванням вагових коефіцієнтів. Аналіз викидів вказує на перевищення ГДК для деяких забруднюючих речовин. За індексом токсичності, який враховує як клас небезпеки речовини, так і ступінь перевищення ГДК, рекомендуються заходи щодо зменшення викидів певних речовин та вибору палива з меншим їх вмістом. Рекомендовано вибір палива з меншим вмістом у викидах не тільки таких речовин як оксид азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, діоксиду сірки, але і свинцю та його сполук. При встановленні та реконструкції систем очищення димових газів для Бурштинської ТЕС необхідно враховувати фільтраційну здатність обладнання щодо речовин з великим значенням індексу токсичності. Для уніфікації розрахунків, аналізу в розрізі обраного періоду часу, можливості застосування для інших об’єктів господарювання було розроблено програмне забезпечення.
The emission of harmful substances into the air has been studied for Ivano-Frankivsk oblast, as it has a considerable number of recreational resources. Wastes from electricity production at thermal power plants worsen the environmental situation in the country. Solving the problems associated with environmental protection and improving the quality of its social component is always a topical issue. It is important to reduce the man-made impact on the environment by heat generating companies. The purpose of the article is to analyze and forecast the emissions of pollutants into the air by stationary sources. In the process of research, the authors have solved the issues of analysis of ground level concentration of pollutants at the border of the sanitary protection zone and the forecast estimation of future emissions. The change in emissions of pollutants for a certain period of time has been analyzed. The ground level concentrations of pollutants at the border of the sanitary-protective zone have been calculated to analyze the existing emissions of Burshtynska thermal power plant (TPP) and compare them with the maximum allowable concentrations (MAC). Burshtynska TPP is in the category 2 hazard. The authors have performed the forecast estimation of future emissions and proposed the measures to minimize them. The toxicity index has been calculated taking into account weight coefficients. The analysis of emissions indicates excessive MAC for some pollutants. According to the toxicity index, which takes into account both the substance hazard category and the degree of excessive MPC, the authors have proposed the measures for reducing the emissions of certain substances and using the fuel with their lower content. It is recommended to choose the fuel with the lower content in emissions not only of such substances as nitrogen oxide, suspended solids, sulfur dioxide, but also lead and its compounds. When installing and reconstructing the flue gas cleaning systems for Burshtynska TPP, it is necessary to take into account the equipment filterability for the substances with high toxicity index. The authors have developed the software to unify the calculations, perform analysis for a certain time period, and check the applicability for other business entities.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7381
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №1 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7181p.pdf209.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.