Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7386
Title: Обгрунтування вимог розвитку рекреації гірських районів Івано-Франківської області в контексті екологічної безпеки
Other Titles: Submission of requirement for the reconciliation development in the mountainous region of Ivano-frankivsk oblast in the context of environmental safety
Authors: Смадич, І. П.
Keywords: екологічна безпека регіону
об’єкти рекреації
гірські населені пункти Івано-Франківської області
вимоги розвитку рекреації
environmental safety of the region
recreational facilities
mountainous settlements of Ivano-Frankivsk oblast
requirements for recreational development
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Смадич, І. П. Обгрунтування вимог розвитку рекреації гірських районів Івано-Франківської області в контексті екологічної безпеки / І. П. Смадич // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 1. - С. 120-129.
Abstract: Створення рекреаційних інфраструктури в Карпатському регіоні в період з 2000 року зазнало ряд змін, що відбувалися в соціально-економічній, політичній, демографічній, геополітичній та інших сферах. Вони ставлять нові вимоги до створення об’єктів сучасної рекреації. Першочергову роль в рекреаційному освоєнні гірських районів Івано-Франківської області належить врахування вимог екологічності, як базисного елемента збереження середовища для розвитку рекреації. В попередніх дослідженнях проведено аналіз та оцінку потенціалу незадіяних рекреаційних ресурсів регіону та охарактеризовано особливості та чинники архітектурно-планувальної організації. Виділені чинники формування рекреаційної сфери поділяються на п’ять груп: соціальні; економічні; демографічні; політичні; екологічні; ті що відносяться до матеріальної та духовної культури населення. В дослідженні обгрунтовано наступні вимоги екологічної безпеки розвитку рекреації в гірських районах Івано-Франківської області, а саме: вимога відповідності стратегіям та планам регіонального розвитку, яка передбачає врахування та узгодження стратегій та програм збереження підвищення екологічної безпеки на всіх рівнях рекреаційного районування та проектування; поглиблення наукової обґрунтованості проектних рішень з врахування даних екологічного моніторингу, соціальної орієнтованості архітектурних рішень при формуванні рекреаційного середовища, що передбачає зміну систем громадських обговорень та роботи з територіальними громадами, енергоефективності та екологічності проектованих об’єктів, що передбачає використання альтернативних джерел енергії, енергоощадних матеріалів та конструкцій, а також екологічної безпеки проектних рішень.
Since 2000 the recreational infrastructure in the Carpathian region has been affected by a number of changes in the socio-economic, political, demographic, geopolitical and other spheres. They set new requirements for the creation of modern recreational facilities. The primary task in the recreational development of the mountainous areas in Ivano-Frankivsk oblast is to take into account the environmental requirements as a basic element of environmental conservation for the development of recreation. In the previous studies, the analysis and evaluation of the potential of unused recreational resources of the region was carried out and the peculiarities and factors affecting the architectural and planning organization were described. Factors affecting the development of the recreational sphere are divided into five groups: social; economic; demographic; political; ecological; those relating to the material and spiritual culture of the population. The author substantiates the following requirements for the environmental safety of recreational development in the mountainous regions of Ivano-Frankivsk oblast, namely: the requirement for compliance with regional development strategies and plans, which provides for the consideration and coordination of the strategies and programs for preserving the high level of environmental safety at all levels of recreational zoning and design; improving the scientific feasibility of design decisions with account of the environmental monitoring data and social orientation of architectural decisions in the formation of recreational environment that involves changing the system of public discussions and work with territorial communities, energy efficiency and environmental friendliness of the designed objects, which provides for the use of alternative energy sources, energy saving materials and designs as well as the environmental safety of design solutions.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7386
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №1 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7179p.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.