Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7387
Title: Екологічна освіта для сталого розвитку
Other Titles: Environmental education for sustainable development
Authors: Мандрик, О. М.
Мальований, М. С.
Орфанова, М. М.
Keywords: екологічна освіта
екологічне виховання
екологічна свідомість
інтеграція освіти
формальна освіта
неформальна освіта
ecological education
raising environmental awareness
ecological consciousness
integration of education
formal education
informal education
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Мандрик, О. М. Екологічна освіта для сталого розвитку / О. М. Мандрик, М. С. Мальований, М. М. Орфанова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 1. - С. 130-139.
Abstract: Впровадження освіти в інтересах сталого розвитку є одним з пріоритетних завдань, а це неможливе без активної участі освітніх закладів. Підвищення розуміння необхідності екологічно безпечного використання природних ресурсів та бережливого ставлення до природи. Важливою ланкою є організація навчального процесу інформування дітей та молоді щодо проблеми охорони навколишнього середовища. Саме діти та молодь є тою рушійною силою, що може вплинути на стан довкілля в майбутньому. Основою впровадження ефективної стратегії екологічної освіти є інституційний розвиток сектору трирівневого екологічного виховання молоді: дошкільний навчальний заклад та молодші класи середньої школи - середня школа - вищі навчальні заклади. Ефективність: максимальне об’єднання зусиль для досягнення ефективного результату на основі визначення реперних позицій у формальній та неформальній екологічній освіті; формування у дитини здатності цілеспрямовано спостерігати, досліджувати, давати правильну оцінку предметів і явищ у процесі елементарного спостереження. Тренінг є характерною особливістю інтеграції педагогіки та екології, що дозволить вчителям не обмежуватись традиційним формуванням екологічних знань, умінь та навиків. Участь в екологічних заходах сприяє формуванню екологічної свідомості підростаючого покоління, вихованню їх не байдужого ставлення до оточуючого навколишнього середовища, допомагає у вирішенні проблеми поводження з відходами. Участь в екологічних заходах сприяє поглибленню екологічної свідомості, прагнення особистої участі у вирішенні екологічних проблем регіону, країни, покращення інформованості різних верств населення. Розроблена стратегія та план дій на розширення співпраці у напрямку покращення інформаційної політики для суспільства, розвитку освітніх програм, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо проблеми охорони навколишнього середовища.
Ecological education for sustainable development is a priority task which cannot be realized without the active participation of educational institutions, raising the understanding of the need to use natural resources in an environmentally acceptable way and careful treatment of nature. It is important to organize the educational process to inform children and youth about the environmental protection problems. Children and youth are the driving force that can influence the environmental state in the future. Institutional development of the sector of three-stage ecological education of youth (kindergartens and primary schools – secondary schools – higher educational institutions) is the basis for the effective ecological education strategy implementation. The effectiveness of this activity depends on the combination of forces for the achievement of effective results based on defining the main reference stages in the formal and informal ecological education; the formation of a child’s ability to specifically observe, explore, and adequately assess objects and phenomena in the process of elementary observation. Training class is the characteristic feature of integrating pedagogy and ecology that will help teachers not to be limited to the traditional formation of ecological knowledge and skills. The participation in environmental events promotes the environmental awareness of the younger generation and development of the proper attitude towards environment and helps to solve waste management problems. The participation in environmental activities enhances the pupils’ ecological awareness and desire to be personally involved in solving different environmental problems of the region and of the country, and improves the awareness of various social groups. The authors have developed the strategy and action plan to enhance the cooperation towards improving the information policy for society and developing the educational programs aimed at raising public awareness in the sphere of environmental problems.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7387
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №1 (19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7178p.pdf597.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.