Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7415
Title: Розрахунок струму навантаження трифазного мостового випрямляча у неповновентильних режимах за наявності фільтрів
Other Titles: Calculation of current loading of three-phase bridge radiation in non-supermeal modes under the filtration availability
Authors: Сабат, М. Б.
Мальцева, М. Г.
Олійник, М. Й.
Федишин, В. Г.
Keywords: неповновентильний режим
випрямлена напруга
струм навантаження
резонансний фільтр
індуктивний фільтр
коефіцієнт пульсацій
non-bloc mode
rectified voltage
load current
resonance filter
inductive filter
pulsation coefficient
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Розрахунок струму навантаження трифазного мостового випрямляча у неповновентильних режимах за наявності фільтрів / М. Б. Сабат, М. Г. Мальцева, М. Й. Олійник, В. Г. Федишин // Методи та прилади контролю якості. - 2019. - № 1. - С. 65-69.
Abstract: Криві випрямленої напруги неповновентильних режимів трифазної мостової схеми випрямлення мають у своєму складі низку неканонічних вищих гармонік, що призводить до значних пульсацій струму навантаження. Звідси виникає проблема вибору оптимального складу фільтрів з метою доведення коефіцієнта пульсацій струму навантаження до допустимих значень. Проведено аналіз сучасного стану проблеми шляхом вивчення останніх публікацій. Отримано аналітичні вирази та форми кривих струму навантаження за результатами математичного моделювання впливу на нього резонансних та індуктивних фільтрів вищих гармонік, увімкнених, відповідно, на виводах та у вітці навантаження випрямляча. Розраховано значення коефіцієнта пульсації струму у вітці навантаження для окремих випадків неповновентильного режиму трифазного мостового випрямляча. Наведені у статті криві струмів справедливі для тих форм випрямленої напруги, яка виникає у неповновентильних режимах трифазної мостової схеми випрямлення, та можуть бути отримані за умови відомого складу вищих гармонік вихідної напруги випрямляча. Показано, що установлення резонансного фільтру на частоті найбільшої з гармонік суттєво зменшує коефіцієнт пульсацій струму у вітці навантаження. У випадку реального резонансного фільтра на виході випрямляча у струмі кола навантаження з’явиться гармоніка, яка буде протікати під дією спаду напруги на активному опорі фільтра. Однак її вплив буде незначним, оскільки активний опір фільтрів, як правило, малий. Дещо зменшиться також рівень гармонічних складових у струмі навантаження внаслідок відгалуження певного значення цих струмів через вітки резонансних фільтрів. Запропонована методика дозволяє розрахувати струм у колі навантаження випрямляча у неповновентильних режимах з врахуванням певного складу резонансних паралельних і індуктивних послідовних фільтрів для досягнення бажаного рівня пульсацій струму.
The curves of the rectified voltage of the non-ventilated modes of the three-phase bridge rectifier circuit have in their composition a number of non-canonical higher harmonics, which results in significant pulsations of the load current. Hence the problem of choosing the optimal composition of filters in order to prove the load current pulsation coefficient to allowable values. The analysis of the current state of the problem is carried out by studying the latest publications. The analytical expressions and forms of load current curves are obtained based on the results of mathematical modeling of the resonant and inductive filters higher harmonics influence on the outputs and rectifier loads, respectively, on the leads and in the rectifier load cell. The value of the current ripple coefficient in the load cell for the individual cases of the non-ventilated mode of the three-phase bridge rectifier is calculated. The curves of the currents given in this article are valid for those forms of rectified voltage that arises in non-blunt modes of the three-phase bridge rectifier scheme, and can be obtained under the condition of a known composition of higher harmonics of the output voltage of the rectifier. It is shown that the establishment of a resonance filter at the frequency of the largest harmonic significantly reduces the current pulsation coefficient in the load cell. In the case of a real resonance filter at the output of the rectifier in the current of the load circuit there will be a harmonic, which will proceed under the action of a voltage drop on the active resistance of the filter. However, its effect will be negligible, since the active resistance of the filters is usually small. The level of harmonic components in the load current will also diminish somewhat as a result of the branching of a certain value of these currents through the branches of the resonant filters. The proposed method allows to calculate the current in the recirculation load cell in non-ventilated modes, taking into account a certain composition of resonant parallel and inductive serial filters to achieve the desired level of current pulsations.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7415
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2019 - № 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7163p.pdf607.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.