Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7420
Title: Моделювання процесу наливання продукту через приймально-роздавальний пристрій РВС
Other Titles: Modeling of the process of pouring the product through the receiver-distributing device VST
Authors: Чернова, О. Т.
Keywords: резервуар
втрати нафтопродукту
мертвий залишок нафти
приймально-роздавальний пристрій
зберігання нафтопродукту
reservoir
oil product losses
dead oil balance
receiving and distributing device
storage of petroleum product
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Чернова, О. Т. Моделювання процесу наливання продукту через приймально-роздавальний пристрій РВС / О. Т. Чернова // Методи та прилади контролю якості. - 2019. - № 1. - С. 104-115
Abstract: Збереження якості та кількості продукту – важливе завдання під час експлуатації резервуарних парків. Для цього потрібно забезпечити максимальну герметизацію усіх процесів наливання, зливання та зберігання. На резервуари припадає найбільша частка втрат від випаровування протягом усього шляху, який нафта проходить від промислу до НПЗ, на самих заводах і нафтопродуктопроводах від заводів до споживачів. Процес зберігання нафти та нафтопродуктів поєднується з іншими технологічними операціями (знесолення нафти, підігрівання, зневоднення, змішування і так далі). Один із найважливіших методів економії паливно-енергетичних ресурсів, які займають провідне місце у розвитку економіки, це боротьба з втратами нафтопродуктів. Питання втрат продукту через нещільність устаткування та довговічність його застосування має важливе значення. Одним з них є приймально-роздавальний пристрій, який встановлюється у вертикальних сталевих резервуарах. Для порівняння двох найбільш розповсюджених варіантів виконання корпусу відводу ПРУ проведено моделювання процесу наливання продукту у резервуар за допомогою програми Ansys 19.1. Це дало змогу візуально побачити як працює приймально-роздавальний пристрій та від чого може залежати його ефективність. Із моделі розподілу тиску на стінку корпусу ПРУ видно, що при плавному повороті корпусу, тиск розподіляється більш рівномірно, через що навантаження на кут та місце входу приймально-роздавального пристрою у стінку резервуара буде менше ніж при повороті із вставкою. У праці наведено аналіз можливості удосконалення застарілих технологій та застосування новітніх під час зберігання нафтопродуктів. Використання приймально-роздавального пристрою дозволяє значно збільшити міжочисний період під час експлуатації резервуара, а також скоротити обсяг робіт при зачистці резервуара. Це дозволить зменшити рівень мертвого залишку, підвищити термін служби нижнього поясу та днища вертикальних стальних резервуарів, за рахунок зменшення зони корозійної активності донного осаду.
Preserving quality and quantity of a product is an important task during the operation of tank farms. This requires maximum sealing of all processes of pouring, discharging and storing. Tanks have the largest share of evaporation losses throughout the course of the oil flow from fishing to refineries, at factories and petroleum product pipelines from factories to consumers. The process of storage of oil and petroleum products is combined with other technological operations (desalting of oil, heating, dehydration, mixing, etc.). One of the most important methods of saving fuel and energy resources, which occupy a leading place in the development of the economy, is the fight against oil products losses. The issue of product losses due to the lack of equipment and the durability of its use is important. One of them is a receiving and distributing device, which is installed in vertical steel tanks. To compare two of the most common variants of the execution of the disengagement body of the (ПРУ що це таке), a simulation of the process of pouring the product into the reservoir was performed using the Ansys 19.1 program. This made it possible visually to see how the receiving and distributing device works and what its efficiency can depend on. From the model of pressure distribution to the wall of the case (ПРУ) it is evident that when smoothly turning the housing, the pressure is distributed more evenly, due to which the load on the corner and the entrance to the receiver-distributing device in the wall of the tank will be less than when turning with the insert. In this article an analysis of the possibility of improving the outdated technologies and the use of the latest in the storage of petroleum products is given. The use of a receiving and dispensing device can significantly increase the inter-cleaning period during the operation of the reservoir, as well as reduce the amount of work when cleaning the reservoir. This will reduce the level of dead remains, improvement the service life of the lower belt and the bottoms of vertical steel tanks, by reducing the zone of corrosive activity of the bottom sediment.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7420
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2019 - № 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7168p.pdf737.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.