Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7426
Title: Вдосконалення конструкції та комп'ютерні дослідження пристрою для випробування противикидного обладнання свердловин
Other Titles: Improvement of the construction and computer device investigation for the processing of blowout-prevention hardware equipment
Authors: Борущак, Л. О.
Винничук, Б. Б.
Keywords: устя свердловини
противикидне обладнання
герметичність
антифрикційний матеріал
напруження
деформація
тертя ковзання
цанга
манжета
well mouth
blowout equipment
tightness
antifrictional material
tension
deformation sliding friction
chuck
sealing ring
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Борущак, Л. О. Вдосконалення конструкції та комп'ютерні дослідження пристрою для випробування противикидного обладнання свердловин / Л. О. Борущак, Б. Б. Винничук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2019. - № 1. - С. 16-24.
Abstract: Робота присвячена проблемі перевірки противикидного обладнання устя свердловин на герметичність перед уведенням в експлуатацію. Вказане обладнання включає стволову частину, систему трубопроводів з арматурою та систему керування. Класична методика випробувань потребує мобільної насосної установки, що забезпечує створення тиску 35 МПа. Вартість таких випробувань досить висока. Для проведення випробувань без насосної установки розроблено конструкцію пристрою підвищеної герметичності, який включає в себе вузол герметизації устя від основної колони та поршневий вузол створення високого тиску у випробуваному об’ємі. Створення високого тиску відбувається шляхом підіймання поршня лебідкою, якою обладнана свердловина. Недоліки запропонованої раніше конструкції пристрою наступні. Між сталевими рухомими деталями вузла герметизації виникає значне тертя. Переважно це пари “пробка – чашка” та “цанга – конус”. Елементами, які створюють герметичність, служать гумові кільцеві манжети. Перевищення осьового навантаження на конуси призводить до руйнування манжет. Авторами статті вдосконалено конструкцію вузла герметизації наступним чином. Між торцями натискної пробки і нижньої чашки введено кульковий опорний підшипник – замінено тертя ковзання тертям кочення. На зовнішні поверхні розтискних конусів, що контактують з пелюстками цанги, пропонується наклеїти тканинний антифрикційний матеріал типу Нафтлен або аналогічний. Коефіцієнт тертя у таких парах на порядок нижчий, ніж у парах сталь по сталі. Створено комп’ютерну модель пристрою в середовищі Solid Works. Виконані комп’ютерні дослідження процесу навантаження деталей вузла герметизації в програмі Simulation, що базується на методі скінченних елементів. В результаті досліджень визначено рекомендовані значення осьової сили, яку потрібно створити гвинтовою парою “шток – пробка” для достатньої радіально-осьової деформації еластичних манжет з одночасним недопусканням їхнього руйнування. Також оптимізовано конструктивні розміри натискних чашок пристрою, а саме взаємне осьове розміщення торця, що тисне на конус, та конічного пояска, який стискає манжету. Визначення вказаних параметрів дослідним шліхом є процесом тривалим і високовартісним.
The research deals with the problem of blowout equipment test for tightness before implementation. The indicated equipment includes a stem, a system of pipelines with valves and a control system. The classic test procedure requires a mobile pumping installation that provides a pressure of 35 MPa. The cost of such tests is rather high. For testing without a pump unit, a design of a device for increased tightness has been developed, including a sealing unit of the mouth from the main column and a piston unit for creating high pressure in the test volume. Generation of a high pressure occurs by lifting the piston with a winch, mounted on the well. Disadvantages of the previously proposed design of the device are as follows. There is a considerable friction between the steel moving parts of the sealing unit. Mostly these are the pairs of a plug and a cup, and a chuck and a cone. Tightness is provided by rubber ring sleeves. Exceedence of axial load on cones causes destruction of sealing rings. The authors of the article improved the design of the sealing unit in the following way: a ball thrust bearing was seated between the ends of the pressure plug and the bottom cup and as a result the sliding friction was replaced with sliding friction. On the outer surfaces of the opening cones in contact with clamping blades, it is proposed to paste a tissue antifriction material of type Nafthlene or equivalent. The friction coefficient in such pairs is next lower order than in steel to steel pairs. The computer model of the device has been created in the Solid Works environment. The computer researches of the loading process of components of the sealing unit in the simulation program based on the finite element method were performed. As a result of the research, recommended values of the axial force, required to create a screw pair of a stem and a plug for sufficient radial axial deformation of elastic cuffs with the simultaneous non-admission of their destruction were identified. Also, the design dimensions of the pressure cups of the device were optimized, namely, the mutual axial placement of the end face, which presses on the cone, and the tapered belt, compressing the sealing ring. The determination of these parameters by an experiment is a long and expensive process.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7426
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2019 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7176p.pdf709.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.