Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7432
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГанцюк, Т. Д.-
dc.date.accessioned2019-11-23T07:58:28Z-
dc.date.available2019-11-23T07:58:28Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationГанцюк, Тетяна Дмитрівна Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Т. Д. Ганцюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2019. - 20 с. - 15-16.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7432-
dc.description.abstractУ дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-теоретичного завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, узагальненні та розробці на основі наукового аналізу практичних пропозицій щодо вдосконалення процесів формування й функціонування таких механізмів в системі державного управління України. Здійснено інституційно-системний та структурно-функціональний аналіз змістовної сутності інституту інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій шляхом виокремлення та визначення характерних ознак таких складових як функції та принципи, мета й завдання, етапи та процедури, суб’єкти та об’єкти, що надало змогу підійти до визначення сутнісного змісту інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади як відповідної підсистеми публічного врядування, що, у свою чергу, становить собою самостійну систему з певною ієрархією структурних елементів-підсистем, функціонально покликаних до виконання окремих завдань та наділених для того відповідними повноваженнями. Обґрунтовано, що управлінську інформацію можна систематизувати на нормативно-правову (прескрептивна регулююча інформація, яка визначає допустимі межі взаємодій та взаємовідносин органів публічної влади та суспільства); організаційну (упорядкуюча інформація, яка визначає сутність та послідовність в часі й просторі дій управлінського циклу органів публічної влади); контрольну (фіксуюча інформація, яка визначає кількісні та якісні показники результатів управлінської діяльності органів публічної влади), та комунікативну (дескрептивна публічна інформація, яка визначає характер і зміст комунікації органів влади й суспільства та зворотній зв’язок), кожна з яких, у свою чергу, становить інфраструктурне середовище формування відповідних механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління: нормативно-правового, структурно-функціонального та комунікативного. Встановлено, що механізм державного управління ІАЗДМДА є комплексним та складається з кількох підсистемних механізмів. Оскільки фактори державного управління можуть мати економічну, соціальну, організаційну, політичну і правову природу, то, відповідно, серед складових системи комплексного механізму державного управління можна виокремити нормативно-правовий, економічний, політичний, соціальний, організаційний, мотиваційний, комунікативний та інші механізми. Розроблено життєвий цикл державно-управлінського рішення та визначено ключове місце в ньому структурного підрозділу з ІАЗД органу державної виконавчої влади, яке у структурному плані обумовлюється тим, що значна частина життєвого циклу державно-управлінських рішень відноситься до поля діяльності структурних підрозділів з ІАЗД органів державної влади. На основі життєвого циклу державно-управлінського рішення запропоновано системну модель механізму інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, яка формується у адміністративно-правовому, проблемному, організаційно-управлінському, змістовно-функціональному, професійно-кадровому та програмно-технологічному середовищі й структурно-функціонально складається з п’яти основних блоків: інформаційно-пошукового, аналізу та прогнозування, підготовки аналітичного документу, моніторингу та аналізу ухваленого державно-управлінського рішення та блоку доступу до внутрішніх і зовнішніх баз даних. Охарактеризовано ключові функції та сегменти структурно-функціонального механізму ІАЗД органів влади, як відповідної системи структурних та функціональних елементів комплексного механізму державного управління. Встановлено, що функції системи інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління випливають із завдань такої системи та обумовлюють існування структурного підрозділу, який би забезпечував виконання зазначених функцій. До основних функцій інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління віднесено: управлінську, інформативну, комунікативну, діагностичну, організаційну та пізнавально-ментальну. Розкрито зміст та тенденції сучасного стану процесів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій на прикладі вісьмох місцевих державних адміністрацій обласного та районного рівнів. На підставі проведеного порівняльного аналізу визначено провідні тренди процесів ІАЗДМДА в Україні та обґрунтовано концептуальні засади вдосконалення механізмів ІАЗДМДА в сучасній Україні, які спрямовані, у першу чергу, на формування загальнодержавного інформаційного управлінського простору та створення в Україні цілісної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади як єдиної взаємопов’язаної мережі структурних підрозділів різних гілок влади та відповідних баз даних.uk_UA
dc.description.abstractThe thesis offers a review of the relevant scientific literature and a new practical solution to the theoretical and practical problems, presenting scientific rationale for information and analytical provision of the local public authorities executive bodies and practical proposals aimed at improving development and functioning of such mechanisms in the system of state administration of Ukraine based on analysis results. The institutional system analysis and structure-function analysis were carried out to examine the substantive essence of the Institute of information and analytical provision of the local public authorities’ activities. This framework comprises identifying and defining the characteristics of its components (namely, functions and principles, goals and objectives, stages and procedures, subjects and objects) and enables us (makes it possible) to determine that information and analytical provision of the local public authorities is a specific public administration subsystem (to define information and analytical provision of the local public authorities as a specific public administration subsystem). In its turn, it is also an independent system with a particular hierarchy of its structural elements-subsystems, which are functionally intended to perform relevant tasks and are authorised to do so. It is substantiated that management information can be broken into regulatory information (prescriptive regulatory information, which establishes the acceptable limitations to the interactions and relationships between public authorities and society), structural information (distributive information, which determines the meaning of the actions, their sequence in time and space in the cycle of public authorities management), functional information (records information, which saves qualitative and quantitative indicators of public management performance), and communicative information (descriptive public information, which determines the nature and content of communication between authorities and society and the received feedback). It is established that the mechanism of the state regulation of information and analytical provision of local public authorities activities is complex and consists of several subsystem mechanisms. Since public administration may be of economic, social, organizational, political and legal nature, then, respectively, one can allocate the economic, social, structural, legal, political, motivation, communicative and other mechanisms. We have developed the life cycle of the state management decision and determined that the structural unit for information and analytical provision of local public government activities holds the key position in it. If the cycle structure considered, this state of things results from the fact that an essential part of the government-management decisions life cycle relates to the structural unit for information and analytical provision of local public administrations. Based on the life cycle of a local state management decision, we designed the system model for the mechanism of local state administrations activities information and analytical provision. The model was created taking into account the influence of various factors: legal, regulatory, problem-solving, structural, administrative, functional, trained personnel and software technology environment. Its five structure and function modules are as follows: information retrieval, analysis and forecasting, elaborating the analytical document, monitoring and analysing the adopted local state administration's decision, and the internal and external databases access. We describe the essential functions and sections of the structure and function mechanism of information and analytical provision of local public government activities. This mechanism is seen as a system of structural and functional elements in compliance with the integrated state management mechanism. We confirm that the functions of the system of information and analytical provision of local public government stem from the tasks of the system itself, and a specific structural unit is required for their implementation. The essential functions of information and analytical provision of local public government are the following: managerial, informative, communicative, diagnostic, structural, and cognitive mental. The content and trends of the current state of the processes of information and analytical provision of local public government activities are revealed by the example of eight local state administrations, regional and district levels. Based on the results of the comparative analysis, we identified important trends within the processes of information and analytical provision of local authorities activities in Ukraine. The conceptual bases of improvement local authorities information and analytical support mechanisms in modern Ukraine have been described. The mechanisms are, first of all, directed on the formation of the national information managemental space and on the creation of public authorities informational and analytical support integrated system as an united interrelated network of structural departments of various public administration units and corresponding databases.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectдержавне управлінняuk_UA
dc.subjectмеханізми державного управлінняuk_UA
dc.subjectмісцеві державні адміністраціїuk_UA
dc.subjectінформаційно-аналітичне забезпеченняuk_UA
dc.subjectінформаційне суспільствоuk_UA
dc.subjectінформаційний простірuk_UA
dc.subjectpublic administrationuk_UA
dc.subjectmechanisms of public administrationuk_UA
dc.subjectlocal authoritiesuk_UA
dc.subjectinformation and analytical provisonuk_UA
dc.subjectinformation societyuk_UA
dc.subjectinformation spaceuk_UA
dc.titleМеханізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україніuk_UA
dc.typeAutoreferatuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2798.doc382.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.