Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7444
Title: Вплив сучасних інформаційних технологій на роботу підприємств нафтогазового сектора
Other Titles: Research of influence of modern information technologies on the work efficiency increase of O&G enterprises
Authors: Кочкодан, В. Б.
Keywords: цифровізація
інтелектуальні нафтогазові родовища
штучний інтелект
хмарні обчислення
оперативна та стратегічна цифровізація
digitalisation
digital oilfields
artificial intelligence
cloud computing
operational and strategic digitalisation
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кочкодан, В. Б. Вплив сучасних інформаційних технологій на роботу підприємств нафтогазового сектора / В. Б. Кочкодан // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 31-39.
Abstract: У статті досліджено вплив сучасних інформаційних технологій на підвищення ефективності роботи підприємств нафтогазового сектору. Для дослідження використано методи порівняння, синтезу та ситуаційного аналізу. Проведені в 2017 році дослідження показують, що нафтогазовидобувні компанії світу вважають вищу швидкість прийняття управлінських рішень і кращу їх якість найпершою перевагою цифровізації діяльності. Встановлено, що проекти з цифровізації визнано ключовим компонентом операційної стратегії компаній нафтогазового комплексу. Нафтогазові компанії можуть впроваджувати як оперативну, так і стратегічну цифровізацію своєї діяльності. Оперативна цифровізація орієнтована на дії, є практичною і забезпечує безпосередню вигоду, вона дозволяє нафтогазовим компаніям легко отримати доступ до масивів даних, об’єднати їх, узагальнити, встановити взаємозв’язки та точно спрогнозувати наслідки. Перевагами оперативної цифровізації є відносно невеликі інвестиції, поступове розгортання, скорочення простоїв обладнання, зменшення операційних витрат. Стратегічна цифровізація - це довгостроковий структурний підхід, який зосереджується на зміні способу проектування, будівництва та експлуатації свердловин та родовища загалом. Виокремлено шість етапів програми оперативної цифровізації підприємства НГК: оцінення активів та операцій з метою пошуку слабких ланок, які потребують вдосконалення; визначення ціннісних факторів і величини можливого впливу на них; оцінення зрілості цифровізації; вибір тих заходів, що дозволяють найкраще збалансувати переваги та ризики від впровадження; реалізація обраних заходів; оцінення отриманих результатів. Розглянуто досвід впровадження цифрових технологій в свою діяльність компанії "Lundin Petroleum". Встановлено, що ключовими в цифровізації діяльності були операції компанії, а не інформаційні технології. Цифровізація діяльності дозволяє компаніям нафтогазового сектора вийти на якісно новий рівень ефективності роботи, зменшити непродуктивні втрати часу, скоротити простої обладнання, збільшити ефективність управлінської діяльності, подбати про екологію тощо.
In the article the influence of modern information technologies on the enterprises work efficiency increase in the oil and gas sector is investigated. Methods of comparison, synthesis and situational analysis are used for the research. Studies conducted in 2017 show that worldwide oil and gas companies consider faster and better way of the decision-making process as the top advantage of digitalisation. It has been established that digitalisation projects are recognized as a key component of in the operating strategy of companies in the oil and gas complex. Oil and gas companies can implement both operational and strategic digitalisation. Operational digitalisation is actionoriented, practical and delivers immediate benefit, it allows oil and gas companies to get easily access to certain data arrays, combine them, make generalizations, establish relationships and accurately predict the effects. The advantages of operational digitalisation are: relatively small investments, gradual deployment, reduction of equipment downtime, and reduction of operating costs. Strategic digitalisation is a long-term structural approach that focuses on changing the design, construction and operation of wells and deposits in general. Six stages of the operational digitalisation program of oil and gas companies are identified: evaluation of assets and operations in order to find weak links that are needed to be improved; identification of value factors and the magnitude of the possible influence on them; evaluation of the digitalisation maturity; selection of measures that best balance the benefits and risks of implementation; implementation of selected measures; evaluation of the results. The experience of digital technologies implementation in Lundin Petroleum was reviewed. It has been revealed that the key to digitalisation were company operations, not information technologies. In general, digital technologies allow oil and gas companies to reach a higher level of efficiency, reduce unproductive time losses, reduce downtime, increase the efficiency of management activities, take better care of the environment, etc.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7444
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7124p.pdf213.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.