Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7446
Title: Особливості теоретичного і статистичного моделювання виробничих функцій Кобба-Дугласа
Other Titles: Features of theoretical and statistical modeling of Cobb– Douglas production functions
Authors: Скворцов, І. Б.
Кулик, М. А.
Keywords: фондовіддача
фондоозброєність
виробіток
реперна точка
параболічний конусоїд
еластичність
коефіцієнт технологічності
capital productivity
capital-labor ratio
productivity of labor
reference point
parabolic cone
elasticity
coefficient of technology
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Скворцов, І. Б. Особливості теоретичного і статистичного моделювання виробничих функцій Кобба-Дугласа / І. Б. Скворцов, М. А. Кулик // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 53-67.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню діяльності підприємств та комплексному моделюванню за допомогою методології виробничих функцій. Ця методологія є єдиною класичною моделлю, яка дає можливість комплексно розглядати й досліджувати виробничу діяльність підприємств та галузей. Основною перевагою цієї моделі є те, що в ній аналізують три найважливіші чинники будь-якого виробничого процесу – вартість основних засобів, чисельність працівників або витрат праці в людино- годинах і обсяги виготовленої продукції в грошових або натуральних показниках. Метою виконаного дослідження є обґрунтування застосування теоретичних методів розрахунку виробничих функцій і встановлення причин розбіжностей, які виникають між ними та статистичними моделями. У дослідженні вирішено такі завдання: – обґрунтовано необхідність переходу від відокремленого аналізу діяльності підприємства, коли основні засоби і працівників розглядають відокремлено, до комплексного їх розгляду, що можна реалізувати, використовуючи методологію виробничих функцій; – встановлено головні недоліки, які властиві статистичним моделям і зокрема статистичним виробничим функціям; – застосовано теоретичні методи обґрунтування показників аналітичної (теоретичної) виробничої функції Кобба-Дугласа. Запропоновано методику теоретичного визначення елементів виробничої функції – показників еластичності α, β і коефіцієнта А. Визначено та досліджено аналітичну виробничу функцію Кобба-Дугласа. Виявлено розбіжності, які спостерігаються в аналітичних та статистичних функціях. Зроблено висновок про те, що запропонована методика моделювання і планування розвитку діяльності підприємства значно покращує достовірність прийнятих рішень, оскільки значною мірою усуває недоліки, які притаманні статистичним функціям. Запропоновано застосування на підприємстві системи фінансового контролінгу, яка унеможливить кризовий стан, визначить причини фінансових проблем, допоможе в пошуку шляхів їх вирішення.
Traditionally, the analysis of the enterprise activity is carried out with a separate consideration of fixed assets and employees efficiency. But the complex modeling and research of these indicators and these processes are not executed. Therefore, there is a need to implement the transition to of complex modelling and integrated research in the activity of the enterprise that can be implemented using the methodology of production functions. This is due to the fact that the methodology of production functions is the only classical model that makes it possible to comprehensively review and investigate the production activities of enterprises and industries. The main advantage of this model is that it analyzes the three most important factors of any production process - the value of fixed assets, the number of employees or the costs of labor in man-hours and the output in monetary or physical terms. The purpose of the study is to substantiate theoretical methods for estimation production functions and to establish the causes of disagreements arising between them and statistical models. In the study performed, the following tasks were solved: – the necessity of the transition from a separate analysis of the enterprise, when fixed assets and employees are considered separately, to their integrated consideration, that can be implemented using the methodology of production functions are justified; – the main shortcomings inherent in statistical models and in particular production functions are established; – theoretical methods of substantiation of indicators of the analytical (theoretical) production functions of Cobb-Douglas are applied. A technique is proposed for the theoretical indication of the constituent elements of a production function - elasticity indicators α, β and coefficient A. Next, the Cobb-Douglas analytical production function is determined and investigated. The next and final stage is the analysis of discrepancies that are observed in the analytical and statistical functions. The proposed methodology of modeling and planning for the development of an enterprise, which uses analytical production functions, significantly improves the reliability of decisions made, since it largely eliminates the shortcomings inherent in statistical functions.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7446
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7126p.pdf340.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.