Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7450
Title: Механізми забезпечення сталого розвитку: місце і роль соціальної сфери
Other Titles: Mechanisms for promoting sustainable development: the place and role of social sphere
Authors: Куценко, В. І.
Keywords: складові сталого розвитку
модель сталого розвитку
освіта, охорона здоров’я
components of sustainable development
sustainable development model
education
health care
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Куценко, В. І. Механізми забезпечення сталого розвитку: місце і роль соціальної сфери / В. І. Куценко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 96-108.
Abstract: Стаття присвячена актуальним проблемам сталого розвитку України. Сутність сталого розвитку розкрито в контексті місця і ролі в ньому соціальної сфери як провідного чинника. Розкрито структуру й основні складові сталого розвитку. Відзначено роль в процесі сталого розвитку соціальної сфери, зокрема освіти, охорони здоров'я, культури, організованого відпочинку. Проаналізовано соціально-економічні показники. Особливу увагу приділено проблемам розвитку зазначених складових соціальної сфери в умовах глобалізації та європейської інтеграції. Доведено, що зміни відбуваються з головною продуктивною силою, зокрема зростають освітній та культурний рівні працівників сучасного виробництва. Підкреслено зростання питомої ваги розумової діяльності. Відмічено, що якість знань жителями міста і села є відчутними. Зроблено висновок про те, що досягнутий освітній рівень населення не відповідає високим суспільним потребам. Розкрито стратегію управління процесами сталого розвитку з урахуванням факторів, що впливають на ці процеси. Акцентовано увагу на те, що розвиток соціальної сфери сприяє прискоренню розвитку продуктивних сил, зближенню матеріальних і культурних умов життя населення, зумовлює суттєві зміни в системі соціальних відносин, що забезпечує сталий розвиток. Значну увагу приділено формуванню механізмів зростання освітньо-інтелектуального потенціалу країни та зміцненню здоров'я людини - головної продуктивної сили суспільства, а також механізмів для ефективного використання ресурсів, що сприяє сталому розвитку як економіки в цілому, так і соціальної сфери зокрема. Зроблено висновок про те, що важливим є не лише зростання масштабів розвитку соціальної сфери, але й ефективного її використання.
The article is devoted to topical issues of formation of sustainable development in Ukraine. In this regard, the essence of sustainable development is revealed in the context of the place and role of the social sphere as its the leading factor. The structure and main components of sustainable development are revealed. The role in the process of sustainable development of the social sphere is noted, in particular, its components such as education, health care, culture, organized recreation. The analysis of relevant socio-economic indicators was performed. Particular attention is paid to identifying the problems of development of these components of the social sphere in the context of globalization and European integration. We prove that in these conditions serious changes occur with the main productive force, in particular, the growth of the educational and cultural level of workers of modern production. We emphasize the growth of the specific weight of mental activity. The strategy of managing sustainable development processes is disclosed taking into account the factors influencing these processes. The attention is focused on the fact that the development of the social sphere contributes to the acceleration of the development of productive forces, the convergence of material and cultural conditions of life, predetermines significant changes in the system of social relations, which allows for sustainable development. Considerable attention is paid to the formation of mechanisms to ensure the growth of the educational and intellectual potential of the country and the promotion of human health - the main productive force of society, as well as mechanisms that ensure the efficient use of resources, which contributes to the sustainable development of both the economy in general and the social sphere in particular. Thus, it is important not only to ensure the growth of the social sphere, but also its effective use.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7450
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7130p.pdf401.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.