Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7454
Title: Людські ресурси як фактор забезпечення соціальної безпеки України в сучасних умовах
Other Titles: Human resources as a factor of providing Ukraine social security system in modern conditions
Authors: Ставнича, Н. І.
Keywords: людські ресурси
добробут
індекс людського розвитку
соціальна безпека
якість життя
human resources
welfare
human development index
social security
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ставнича, Н. І. Людські ресурси як фактор забезпечення соціальної безпеки України в сучасних умовах / Н. І. Ставнича // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 124-132.
Abstract: Метою статті є дослідження та аналіз показників, які безпосередньо впливають на рівень розвитку людських ресурсів країни, оцінка рейтингового місця України серед інших країн світу. Для досягнення мети використано такі методи наукового дослідження: узагальнення, порівняння та аналізу. Акцентовано увагу на те, що в умовах постіндустріальної економіки зростає роль людини та її знань, що зумовлює реалізацію концепції людського розвитку. Дана концепція спрямована на формування заходів з недопущення зубожіння населення, безробіття, втрати здоров’я шляхом стимулювання розвитку людини, підвищення її ролі у суспільстві, і одночасно посилення відповідальності перед суспільством. Основним завданням реалізації концепції є забезпечення добробуту людини. Представлено порівняльну оцінку рейтингового місця України серед інших країн світу за індексом людського розвитку та його складовими. Проаналізовано такі показники як: валовий національний дохід на душу населення; середня та очікувана тривалість навчання; середня очікувана тривалість життя при народженні. Зроблено висновок про те, що здатність економіки створювати і ефективно використовувати людські ресурси більшою мірою визначає добробут людини і виступає основними критеріями оцінки рівня соціальної безпеки. Оскільки передумовою добробуту є доходи, освіта і здоров’я людини, то за цих ознак соціальна безпека перетворюється на інтегруючу ланку між сучасною концепцією людського розвитку та соціальною політикою держави. Таким чином, все що знижує добробут, завдає шкоди конкретній людині, суспільству в цілому, є факторами, які загрожують соціальній безпеці.
The purpose of the article is to research and analyze indicators that directly effect on the level of country’s human resources development, and assessment of Ukraine’s rating place among other countries. The following methods of scientific research, such as generalization, comparison and analysis were used to achieve the goal. The attention is focused on the fact that in conditions of post-industrial economy, the role of human and its knowledge increase, resulting in implementing the human development concept. This concept is aimed at forming measures to prevent the population impoverishment, unemployment, loss of health by stimulating human development, increasing its role in society, and, at the same time, increasing responsibility to society. The main task of the concept is to ensure the welfare of the person. The article shows the comparative assessment of Ukraine’s ranking among other countries according to the human development index and its components. The following indicators such as gross national income per capita, average and expected duration of training, average life expectancy at birth were analyzed. It was agreed that economic ability to create and use human resources to a greater extent determines human well-being and is the main criteria for assessing the social security level. Since the background for well-being is income, education, and human health, social security becomes an integrating link between the modern concept of human development and the state social policy. In this manner, everything that reduces welfare, harms a particular person and society as a whole are factors that threaten social security. In this context human resources emerged as a key resource to the state development.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7454
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7134p.pdf349.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.