Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7458
Title: Інфраструктурне забезпечення органічного сектору агровиробництва на засадах кооперації
Other Titles: Infrastructure supply of the organic sector of agricultural production on cooperation bases
Authors: Крючко, Л. С.
Keywords: виробництво
органічна продукція
ефективність
сільське господарство
система
кліматичні умови
кооперативи
production
organic production
efficiency
agriculture
system
climatic conditions
cooperatives
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Крючко, Л. С. Інфраструктурне забезпечення органічного сектору агро-виробництва на засадах кооперації / Л. С. Крючко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 1. - С. 163-171.
Abstract: У статті розглянуто доцільність органічного агровиробництва, визначено ряд переваг, таких як економічні, екологічні та соціальні. Наведено умови для розвитку органічного агровиробництва, а саме: наявність великих площ екологічно чистих сільськогосподарських угідь; висока родючість ґрунтів; сприятливі кліматичні умови; низький рівень використання мінеральних добрив, засобів захисту рослин; наявність ринку потенційних споживачів; експортна привабливість органічної продукції для країн ЄС; забезпеченість аграрної сфери економіки трудовими ресурсами. Досліджено ефективність виробництва органічного агровиробництва, яке зумовлене внутрішніми (організаційні, техніко-технологічні, економічні, маркетингові) і зовнішніми (економічні, інституційно-правові, природно-екологічні, соціальні) чинниками. Вивчено причини, які стримують ефективність виробництва органічної продукції в Україні: недосконале інституційне забезпечення та відсутність державної фінансової підтримки; інноваційна пасивність більшості виробників та управлінських структур; слабка обізнаність виробників щодо специфіки органічного виробництва та населення - щодо переваг органічної продукції; переважання експорту органічної сировини; переробка, виробництво, гуртова та роздрібна торгівля органічними продуктами споживання все ще перебувають у нерозвиненому стані; дефіцит зерна та інших сільськогосподарських культур органічного походження; недостатня кількість великої рогатої худоби як основного виробника органічних добрив; висока вартість позичкових коштів; високе техногенне навантаження на площі Центральної та Східної України. Еволюція ринку органічного сектору агровиробництва спричинить розвиток відповідної інфраструктури. Сільське господарство України має всі умови для розвитку органічного агровиробництва, оскільки ґрунтово-кліматичні умови дозволяють значно розширити обсяги органічного землеробства. Кооперація органічного сектору агровиробництва в Україні представлена як молочні кооперативи, які призначені для реалізації молока за більш привабливими цінами. Кооперативний рух дає можливість, поєднавши зусилля створити реальну конкуренцію потужним аграрним підприємствам і поширити органічне агровиробництво.
The article considers the expediency of organic agricultural production with the definition of a number of advantages, such as economic, environmental and social. The conditions for the development of organic agricultural production are given, namely: the presence of large areas of environmentally friendly agricultural land; high fertility of soils; favorable climatic conditions; low level of use of mineral fertilizers, plant protection products; presence of potential consumers market; Export attractiveness of organic products for EU countries; provision of the agrarian sector of the economy by labor resources. The efficiency of production of organic agro production, which is determined by internal (organizational, techno-technological, economic, marketing) and external (economic, institutional, legal, natural-ecological, social) factors, is investigated. The reasons that hinder the efficiency of production of organic products in Ukraine, which can be attributed to: imperfect institutional support and lack of state financial support; Innovative passivity of most manufacturers and management structures; lack of awareness of producers regarding the specifics of organic production and the public regarding the benefits of organic products; the predominance of exports of organic raw materials; processing, production, wholesale and retail trade in organic products of consumption are still underdeveloped; deficit of grain and other agricultural crops of organic origin; insufficient number of cattle as the main producer of organic fertilizers; high cost of borrowed funds; high ethnogeny load on the area of Central and Eastern Ukraine. The evolution of the organic agricultural market will lead to the development of the relevant infrastructure. Agriculture of Ukraine has all the conditions for the development of organic agricultural production, since the soil-climatic allow to significantly expand the volume of organic farming. Co-operation of the organic agricultural sector in Ukraine is presented in the form of dairy cooperatives, which are intended for the sale of milk at more attractive prices. The cooperative movement makes it possible to combine efforts to create real competition for powerful agrarian enterprises and, at the same time, to promote the spread of organic agricultural production.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7458
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7138p.pdf205.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.