Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7461
Title: Actualization definitions and theoretical justification distribution ration of oil and gas royalties under decentralization
Other Titles: Актуалізація визначення та теоретичне обгрунтування коефіцієнту розподілу рентних платежів підприємств нафтогазового компелексу в умовах децентралізації
Authors: Horal, K. T.
Perevozova, I. V.
Shyiko, V. I.
Keywords: rent
mineral resources
decentralization
oil and gas
the criterion redistribution of rent payments
budget
oil and gas sector
рента
надрокористування
децентралізація
нафта і газ
критерій перерозподілу рентних платежів
бюджет
нафтогазовий комплекс
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Horal, K. T. Actualization definitions and theoretical justification distribution ration of oil and gas royalties under decentralization / K. T. Horal, I. V. Perevozova, V. I. Shyiko // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 21-32.
Abstract: The need to elaborate the factor of redistribution of rent payments between different levels of budgets has been updated. The purpose of the article is to determine the functional manifestations of rent payments in the modern institutional environment, formed in the context of decentralization, to analyze and evaluate the actual income of rent payments to the budget, taking into account their retrospective, to identify the main directions of improving the redistribution of rent payments between budgets. While writing the article, general scientific methods of cognition were used: the combination of dialectics and historicism - during the study of the evolution of the distribution the rent payments; methods of scientific abstraction, induction and deduction, as well as other methods of knowledge of socio-economic phenomena, objects and processes for formulation scientific regulations and clarification the definitions rent payments; quantitative and qualitative comparison, analysis and synthesis, graphical methods of research, economic and statistical methods of information collection and processing for statistical analysis and estimation of rent receipts to the budget. A complex of researches the functional manifestations of rent payments and a demarcated functional field of rent is conducted. The mechanisms, principles and tools for charging and leasing rent payments in the oil and gas complex in the normative legislative and regulatory documents of Ukraine were analyzed; a vision of the distribution of payments between the state and local budgets is formed based on the nature of their functional manifestations. The retrospective of rent payments to the State Budget was evaluated.. Based on the conducted researches has been developed the economic-mathematical model of the coefficient of redistribution rent payments with the account of their functional nature. The basic directions of improvement of redistribution improvement of rent payments between budgets are defined. In order to increase the volume of receipts of rent payments to the budgets, proposed the ways and directions of intensification of hydrocarbon production by improving the legislative and normative base of Ukraine for increase the investment attractiveness of the industry. Differentiation of rent payments is made depending on the factors that have the greatest influence on the formation of the cost of oil production to stimulate entrepreneurial activity, the directions of improvement of accounting of geological prospecting and extraction works are formed, the priority conditions for drilling production are formed.
Актуалізовано необхідність розроблення коефіцієнту перерозподілу рентних платежів між різнорівнеми бюджетами. Цілями статті є визначення функціональних проявів рентних платежів в сучасному інституційному середовищі, сформованому в умовах децентралізації, аналіз та оцінка фактичних надходжень рентних відрахувань до бюджету з урахуванням їх ретроспективи, визначення основних напрямів вдосконалення перерозподілу рентних платежів між бюджетами. При написанні статті використано загальнонаукові методи пізнання: поєднання діалектики та історизму – під час дослідження еволюції розподілу рентних платежів; методи наукової абстракції, індукції та дедукції, а також інші методи пізнання соціально-економічних явищ, об’єктів та процесів – для формулювання наукових положень і уточнення дефініцій рентних платежів; кількісного і якісного порівняння, аналізу та синтезу, графічні методи дослідження, економіко- статистичні методи збору та обробки інформації для проведення статистичного аналізу та оцінки рентних надходжень до бюджету. Проведено комплекс досліджень функціональних проявів рентних платежів та демарковане функціональне поле ренти. На основі критичного аналізу механізмів, принципів та інструментів нарахування та справляння рентної плати в нафтогазовому комплексі, наведених в нормативних законодавчих та регулятивних документах України, сформовано візію розподілу платежів між Державним та місцевими бюджетами на основі природи їх функціональних проявів. Оцінено ретроспективу рентних надходжень до Державного бюджету. На базі проведених досліджень розроблено економіко-математичну модель коефіцієнту перерозподілу рентних платежів з урахуванням їх функціональної природи. Визначено основні напрями вдосконалення перерозподілу рентних платежів між бюджетами. Для збільшення обсягу надходжень рентних платежів до бюджетів запропоновано шляхи та напрями інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом удосконалення законодавчо-нормативної бази України з метою підвищення інвестиційної привабливості галузі. Здійснено диференціацію рентних платежів залежно від факторів, що мають найбільший вплив на формування собівартості видобування нафти для стимулювання підприємницької діяльності, запропоновано напрями вдосконалення стану бухгалтерського обліку геологорозвідувальних та видобувних робіт, сформовано першочергові умови проведення бурових робіт задля підвищення рівня видобування вуглеводнів та створення прозорих умов конкуренції.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7461
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7208p.pdf227.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.