Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7462
Title: Вплив глобальних чинників на розвиток газового ринку
Other Titles: The impact of global factors on the development of the gas market
Authors: Дзьоба, О. Г.
Кінаш, І. П.
Keywords: глобалізація
енергетика
газовий сектор
globalization
energy
gas sector
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дзьоба, О. Г. Вплив глобальних чинників на розвиток газового ринку / О. Г. Дзьоба, І. П. Кінаш // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 33-44.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку глобальної енергетики та ідентифікації глобальних факторів впливу на розвиток національних енергетичних ринків. За результатами аналізу наукових публікацій та фактографічної інформації встановлено сутність та масштаби змін на енергетичних ринках, що суттєво впливають на формування енергетичної політики держав. З’ясовано, що основні глобальні тренди полягають у зміні моделі функціонування енергетичного сектора, поступовому скороченні використання викопного палива, формуванні конкурентного середовища на ринках природного газу, електроенергії, вугілля, інтенсивному розвитку технологій використання нетрадиційних енергоресурсів. Доведено, що домінантою економічного розвитку провідних країн світу стає парадигма підвищення енергоефективності й використання енергії із відновлюваних та альтернативних джерел. Одним із пріоритетів глобального розвитку енергетики стає впровадження заходів із запобігання та адаптації до зміни клімату. Наукова новизна дослідження полягає в ідентифікації, деталізації та систематизації глобальних чинників, які відображають загрози та можливості для розвитку світової енергетики і визначають основні тенденції розвитку енергетичних ринків. Встановлено, що розвиток національного ринку природного газу в середньо та довгостроковій перспективі, формування національної енергетичної стратегії вимагають урахування основних глобальних чинників, які в процесі дослідження було ідентифіковано та систематизовано за такими групами, як ринкові, політичні, ресурсні, технологічні, інфраструктурні, екологічні, інституційні. Перспективи подальших досліджень полягатимуть у деталізації та кількісному оцінюванні впливу глобальних чинників на розвиток національних енергетичних ринків, що сприятиме удосконаленню теоретико-методичного інструментарію прогнозування розвитку національних та світової енергетики, інтеграції енергетичних ринків у глобальному вимірі, вирішенню питань сталого розвитку людства та збереження природного середовища у довгостроковій перспективі.
The article is devoted to the study of global energy development trends and the identification of global impact factors on the development of national energy markets. The analysis of scientific publications and factual information revealed the nature and extent of changes taking place in the energy markets and significantly affecting the formation of energy policy of the states. It is revealed that the main global trends consist in changing the model of the energy sector, the gradual reduction of the use of fossil fuels, the formation of a competitive environment in the markets of natural gas, electricity, coal, intensive development of technologies for the use of non-conventional energy resources. It is proved that the dominant economic development of the leading countries of the world is the paradigm of improving energy efficiency and the use of renewable and alternative energy sources. At the same time, one of the priorities of global energy development is the introduction of measures to prevent and adapt to climate change. The scientific novelty of this study is to identify, detail and systematize global factors that reflect the threats and opportunities for the development of world energy and determine the main trends in the development of energy markets. It is established that the development of the national market of natural gas in the medium and long term, the formation of a national energy strategy require the consideration of the main global factors that are identified and systematized in the research process by groups such as market, political, resource, technological, infrastructure, environmental, institutional . The prospects for further research will be to detail and quantify the impact of global factors on the development of national energy markets, which will contribute to the improvement of theoretical and methodological tools for forecasting the development of national and world energy, the integration of energy markets in the global dimension, addressing issues of sustainable human development and the preservation of the natural environment in the long term.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7462
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7209p.pdf289.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.