Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7466
Title: Аналіз сучасного стану партнерської співпраці для забезпечення інноваційної діяльності підприємства
Other Titles: Analysis of the modern partnership co-operation for providing enterprise innovative activities
Authors: Данилюк, М. О.
Білан, В. М.
Keywords: інновації
інноваційна діяльність
партнерство
освіта
наука
бізнес
innovation
innovation activity
partnership
education
science
business
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Данилюк, М. О. Аналіз сучасного стану партнерської співпраці для забезпечення інноваційної діяльності підприємства / М. О. Данилюк, В. М. Білан // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 78-85.
Abstract: У статті розглянуто аналіз сучасного стану партнерської співпраці між закладами вищої освіти та підприємствами. Проаналізовано основні причини недостатнього рівня ефективності нинішніх партнерських відносин між підприємствами та освітньо-науковими структурами. Можна виділити застарілі стандарти вищої освіти, які не встигають за технологічним прогресом та інноваціями, підприємства орієнтовані на короткотермінові проекти та отримання прибутків в короткі терміни, а інновації забезпечують стратегічний розвиток підприємства, складність узгодження правових параметрів інтелектуальної власності та бюрократичні перешкоди. Розглянуто приклади співпраці університетів та підприємств в Україні та за кордоном. Співпраця характеризується можливістю студентів проходити практику та успішно працевлаштовуватися після закінчення ЗВО, науковці мають можливість брати участь у виробничій діяльності, а також в експериментальному режимі впроваджувати інноваційні продукти. Визначено, що співпраця є взаємовигідною для всіх суб’єктів економічних відносин. Для налагодження співпраці ЗВО та суб’єктам реального бізнесу потрібно зробити кроки назустріч один одному. ЗВО насамперед необхідно розробити та прийняти документи, які визначатимуть політику партнерства та умови співпраці. Підприємства повинні активно долучатися до процесу формування змісту освіти, інвестувати кошти у поліпшення лабораторного обладнання університетів, надати доступ до інформації та бути відкритими для співпраці. Співпраця бізнесу та університетів в галузі наукових досліджень та розроблень є невикористаним резервом прискорення інноваційного розвитку України. Доведено, що синергетичний ефект взаємодії виробничих структур із освітніми установами , а відтак і забезпечення стратегічної фінансової стійкості можливі за умови формування взаємовигідних партнерських відносин. Вони виступатимуть платформою для передавання нових знань із науки в інші види економічної діяльності та отримання нових завдань щодо наукових досліджень і підготовки висококваліфікованих фахівців.
The article analyzes the current state of partnership cooperation between higher education institutions and enterprises. The main reasons for the inadequate level of partnership relations efficiency between enterprises and educational-scientific structures are analyzed. Among them are outdated standards of higher education that are not keeping up with technological progress and innovation, companies are focused on short-term projects and short-term profits while innovations provide strategic business development, the difficulty of harmonizing the legal parameters of intellectual property and bureaucratic obstacles. Examples of cooperation between universities and enterprises in Ukraine and abroad are considered. Cooperation is characterized by the opportunity for students to practice and successfully work after graduation. Scientists are able to participate in production and in experimentally introduce innovative products. It is determined that cooperation is mutually beneficial for all economic relations subjects. In order to establish cooperation between the institutions of higher education and the real business subjects, steps must be taken to meet each other. Universities need to develop and adopt documents of defining the partnership policy and the cooperation terms. Enterprises, in their turn, should be actively involved in the forming process of the education content, investing in improving the university's laboratory equipment and being open to cooperation. Cooperation between business sector and universities in the field of research and development is an untapped reserve for accelerating the innovative development of Ukraine. It has been determined that the success and synergy effect of production structures with educational institutions interaction are possible under the condition of the mutually beneficial partnerships formation. It will be the platform for transferring new knowledge from science to other types of economic activity and obtaining new tasks for scientific research and training of highly skilled specialists.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7466
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7213p.pdf263.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.