Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7467
Title: Децентралізація управління національною економікою України: досвід Європейських країн
Other Titles: Decentralization of national economy management: the experience of European countries
Authors: Гальцова, О. Л.
Keywords: децентралізація
управління
самоврядування
європейський досвід
регіон
реформи
decentralization
management
self-governance
European experience
region
reforms
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гальцова, О. Л. Децентралізація управління національною економікою України: досвід Європейських країн / О. Л. Гальцова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 86-92.
Abstract: Метою статті є узагальнення досвіду зарубіжних країн у проведенні реформи децентралізації та визначення основних проблем, які постають в Україні. У статті наведено досвід Європейських країн з питань децентралізації управління. Встановлено, що в останні роки децентралізація стала глобальним явищем. Проаналізовано процес децентралізаації у різних країнах, зокрема Франції, Польщі, Німеччині, Іспаніі, Швеціі та Великій Британії та визначено переваги та недоліки від її імплементації. Встановлено, що основною перевагою є процес перерозподілу повноважень між регіональним, центральним, місцевим рівнями управління. Місцеві органи можуть вирішувати будь-які питання, що пов’язані із забезпеченням життєдіяльності населення, на їх території. Визначено, що сучасна практика країн-членів ЄС передбачає можливість впровадження й інших моделей децентралізації без посилення локального рівня. Зокрема Іспанія є прикладом так званої регіональної децентралізації, коли основні результати децентралізації сконцентровано в напрямі передачі повноважень від центрального уряду до урядів автономій (регіонів). Досвід Британії, Німеччини, а також Франції та скандинавських країн дозволяє побачити, наскільки різні передумови, зміст і результати децентралізації. Для шведської моделі місцевого самоврядування, на відміну від британської і французької, значущі аспекти функціональності і участі. Політичний простір детерміновано не тільки державою, а й низовими рівнями прийняття рішень, такими, як провінції і муніципалітети. Досвід реформ державного управління в європейських країнах показав, що межі децентралізації зумовлені специфікою центр-локальних відносин і потенціалом місцевого самоврядування. Політична децентралізація і комерціалізація публічних послуг в Англії, підвищення ролі комун і поступовий перехід до ринкових відносин в управлінні Німеччини, адміністративні реформи і активізація місцевих громад у Франції – всі ці процеси відображають ту чи іншу модель децентралізації, на які орієнтуються інші європейські країни, зокрема і в Україні.
The purpose of the article is to summarize the experience of foreign countries in the implementation of the decentralization reform and identify the main problems that arise in Ukraine. The experience of the European countries on decentralization of management was shown in the article. It has been established that in recent years decentralization has become a global phenomenon. The process of decentralization in different countries, namely in France, Poland, Germany, Spain, Sweden and the United Kingdom, was analyzed, and the advantages and disadvantages of its implementation were indentified. The process of powers redistribution between regional, central, local levels of government was established as the main advantage. Local authorities can resolve any issues related to the life provision of the population in their territory. The possibility of introducing other decentralization models without increasing the local level by the current practice of the EU member was determined. In particular, Spain is an example of so-called regional decentralization, when the main results of decentralization are concentrated in the direction of transferring powers from the central government to the governments of the autonomies (regions). The experience of Britain, Germany, as well as France and the Scandinavian countries allows us to see how different the background, content and results of decentralization are. For the Swedish model of local self-government, unlike the British and French, significant aspects of functionality and participation. Political space is determined not only by the state, but also by the low level of decision-making, such as provinces and municipalities. The experience of public administration reform in European countries has shown that the limits of decentralization are due to the specifics of the center-local relations and the potential of local self-government. Political decentralization and commercialization of public services in England, increasing the role of the communes and the gradual transition to market relations in Germany, administrative reforms and the activation of local communities in France - all these processes reflect one or another model of decentralization, which are guided by other European countries, particular in Ukraine.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7467
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7214p.pdf217.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.