Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7468
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГоловня, О. М.-
dc.date.accessioned2019-11-27T13:49:02Z-
dc.date.available2019-11-27T13:49:02Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationГоловня, О. М. Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки / О. М. Головня // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 93-102.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7468-
dc.description.abstractМетою дослідження є оцінити інноваційні технології фінансування соціального розвитку. Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з питань фінансування соціального розвитку за допомогою інноваційних технологій, ресурси Internet. У дослідженні використано сукупність загальних і спеціальних наукових методів і підходів, а саме: монографічний – у літературному огляді досліджуваної проблеми; системного і структурного аналізу – в трактуванні сутності фандрайзингу, краудсорсингу, краудфандингу як складних економічних категорій, логічного узагальнення, системний метод, метод порівнянь, графічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Результати роботи. Проаналізовано інноваційні технології фінансування соціального розвитку, серед яких – фандрайзинг, краудсорсинг, краудфандинг. Охарактеризовано діяльність краудфандингової платформи Na-Starte, зокрема співучасть зацікавлених сторін в краудфандинговій платформі. Встановлено, що фінансування соціальних проектів шляхом надання грантів є значним кроком уперед із точки зору розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Простежено, що сьогодні в Україні є низка чинних грантових програм в сфері освіти, науки, медицини, соціального забезпечення. Висновки. Перераховані інноваційні підходи набувають актуальності в умовах децентралізації та розвитку громад, зокрема партисипативне бюджетування полягає у можливості мешканців міста брати участь у прийнятті рішення стосовно того, як розподілити певну частину бюджету.uk_UA
dc.description.abstractThe aim of the study is to evaluate innovative technologies for social development financing. Research methods. Theoretical and methodological basis of the research is the scientific work of domestic and foreign authors on financing of social development with the help of innovative technologies, Internet resources. The study uses a set of general and special scientific methods and approaches, including: monographic - for the literary review of the problem under study; systemic and structural analysis – for interpretation of the essence of fundraising, crowdsourcing, crowdfunding as complex economic categories, logical generalization, systematic method, method of comparisons, graphical methods, which allowed to ensure the conceptual unity of the research. Results of work. Innovative technologies of financing of social development are analyzed, among them: fundraising, crowdsourcing, crowdfunding. The activities of the Na- Starte Kraudfanding Platform, including the involvement of interested parties in this Crowdfunding Platform, are described. It has been established that financing of social projects by providing grants is a significant step forward from the point of view of development of social responsibility of business. It is traced that today in Ukraine there are a number of active grant programs in the field of education, science, medicine, and social security. Conclusions. The listed innovative approaches become relevant in the context of decentralization and community development, in particular, participatory budgeting is the ability of male and female residents of the city to participate in deciding how to distribute a certain part of the budget.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectсоціальна сфераuk_UA
dc.subjectфандрайзингuk_UA
dc.subjectкраудсорсингuk_UA
dc.subjectкраудфандингuk_UA
dc.subjectстартапериuk_UA
dc.subjectгрантиuk_UA
dc.subjectinclusive growthuk_UA
dc.subjectfundraisinguk_UA
dc.subjectcrowdsourcinguk_UA
dc.subjectcrowdfundinguk_UA
dc.subjectstart-upsuk_UA
dc.subjectgrantsuk_UA
dc.titleІнноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економікиuk_UA
dc.title.alternativeInnovative financing technologies for social development of the national economyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7215p.pdf238.25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.