Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7475
Title: Концептуальні засади планування розвитку закладів вищої освіти
Other Titles: Conceptual frameworks for development planning of the higher educational institutions
Authors: Полянська, А. С.
Тимошенко, Д. В.
Keywords: освіта
планування
стратегія
стратегічне управління
ціль
education
planning
strategy
strategic management
aim
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Полянська, А. С. Концептуальні засади планування розвитку закладів вищої освіти / А. С. Полянська, Д. В. Тимошенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 162-174.
Abstract: В статті обґрунтовано доцільність розроблення стратегії закладу вищої освіти. Дослідження дозволяють стверджувати, що стратегічне планування розвитку закладів вищої освіти (зокрема в контексті розроблення стратегії) обґрунтоване сучасними тенденціями розвитку економіки країни, вимогами глобалізації, інноваційного розвитку, інтеграції України у європейський та світовий простір. Стратегія закладу вищої освіти є стратегічним планом його розвитку, що визначає пріоритети діяльності закладу та шляхи їх досягнення. Наголошено на тому, що класичний підхід до стратегічного планування містить широкий спектр інструментів та методів планування, хоча використовують в практиці управління навчальні заклади нечасто. Враховуючи складність середовища функціонування закладу вищої освіти, складний період реформи вищої школи, а також загрози та слабкі сторони у його діяльності, увагу акцентуємо на розробленні концептуальних засад — ключових вимог до створення стратегічного документа зі способами його імплементації як на рівні усієї організації, так і її структурних одиниць. Подано алгоритміку формування стратегії закладу вищої освіти, яка розпочинається із оцінювання середовища функціонування; враховано міжнародний досвід. Увагу звернено на використання під час стратегічного планування сучасних методик планування, які дозволяють враховувати особливості та пріоритети розвитку не лише закладу вищої освіти, але і його структурних одиниць, від результатів діяльності яких залежить успіх та конкурентна позиція закладу. Наголошено на визначенні ключових індикаторів розвитку закладу, які повинні не тільки відповідати нормативам та вимогам вищої школи, але й оцінювати потенційні можливості формування доданої вартості завдяки створенню конкурентних переваг та підкресленню унікальності. Окрему увагу приділено належній організацій процесу стратегічного планування. На практиці цю роботу виконує спеціально сформовані Комітет та Робочі групи, які враховують те, що у розробленні стратегії закладу вищої освіти повинні брати участь фахівці, які будуть виконувати узгоджені та затверджені стратегічні цілі та оперативні завдання. Також рекомендовано враховувати можливі управлінські недоліки та похибки у плануванні, які описані в роботі.
The article substantiates the feasibility of developing a strategy of higher educational institution. The conducted researches allows us to assert that strategic planning of higher educational institutions development (concerning the context of strategy development) is justified by modern trends in country's economy development, requirements of globalization, innovative development, integration of Ukraine into the European and world space. The strategy of higher educational institution is a strategic plan for its development, which determines the priorities of institutional activities and ways to achieve them. It is noted that the classical approach to strategic planning contains a wide range of planning tools and methods, although it is not often used in management practice of educational institutions. Given the complexity of functioning environment of higher educational institution, the difficult period of reform of higher education, as well as threats and weaknesses in its activities, attention is focused on development of conceptual frameworks, that is key requirements for the creation of strategic document with the ways of its implementation both at the level of entire organization and its structural units. Algorithmics of forming the strategy of higher educational institution is submitted, which begins with the assessment of functioning environment; thus, the international experience is taken into account. Attention is drawn to the use of modern planning techniques during strategic planning, which allows consideration of the features and priorities of not only the institution of higher education, but also its structural units, on the performance results of which the success and competitiveness of the institution depend. The emphasis is put on defining key indicators of institution development, which should not only meet the standards and requirements of higher education, but also assess the potential opportunities for the formation of added value by creating competitive advantages and emphasizing uniqueness. Special attention is paid to the strategic planning process of proper organization. In practice, this work is carried out by a specially formed Committee and Working Groups, taking into account the fact that the development of strategy of higher educational institution should involve specialists who will carry out agreed and approved strategic goals and operational objectives. It is also recommended to take into account possible managerial shortcomings and errors in planning, which are described in this paper.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7475
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7222p.pdf324.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.