Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСакаль, О. В.-
dc.contributor.authorТретяк, Н. А.-
dc.contributor.authorШтогрин, Г. С.-
dc.date.accessioned2019-11-28T14:06:03Z-
dc.date.available2019-11-28T14:06:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationСакаль, О. В. Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства у сфері природокористування / О. В. Сакаль, Н. А. Третяк, Г. С. Штогрин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 187-195.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7477-
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню інституціонального забезпечення проектів державно-приватного партнерства у господарську практику земле-, лісо- та водокористування. Автори вивчили публічну базу даних і проаналізували договори державного-приватного партнерства, ідентифікували найпоширеніші форми державно- приватного партнерства в Україні. Встановлено, що основними сферами застосування таких проектів є збір, очищення та розподілення води, виробництво/транспортування природного газу та електроенергії, а також інфраструктура, зокрема у наданні житлово- комунальних послуг. За результатами дослідження характерних особливостей чинних форм договорів відзначено, що відсутність специфікації істотних договірних умов не дозволяє застосовувати поширені в Україні форми державно-приватного партнерства у сферах земле-, лісо- та водокористування, а саме щодо сталого природокористування. На окремих прикладах показано специфіку та особливості, які потрібно враховувати в удосконаленні інституціонального забезпечення державно-приватного партнерства у частині стимулювання сталого природокористування. Зважаючи на переваги і недоліки таких форм державно-приватного партнерства, як концесії, управління майном, спільна діяльність, й ураховуючи специфіку сфери земле-, лісо- та водокористування, запропоновано заходи з удосконалення інституційного забезпечення та впровадження їх у вітчизняну практику державно-приватного партнерства. Зокрема доповнено і деталізовано чинні форми державно-приватного партнерства змістовними особливостями сфер земле-, лісо- та водокористування. Представлено етапи удосконалення інституціонального забезпечення державно-приватного партнерства. Відтак у статті представлено пропозиції до Закону України «Про державно-приватне партнерство» в частині розширення сфер застосування державно-приватного партнерства. Крім того, для ефективної реалізації договорів відзначено, що для покращення ситуації потрібне запровадження єдиного загальнодержавного органу управління проектів державно-приватного партнерства.uk_UA
dc.description.abstractThe article is devoted to the study of institutional provision of public-private partnership projects in the land, forest and water using practices. The public database and existing public-private partnership contract are studied and analysed by the authors, the most common forms of public-private partnership in Ukraine are identified. It is established that the main areas of application of such projects are collection, treatment and distribution of water, production / transportation of natural gas and electricity, as well as infrastructure, in particular, in providing housing and communal services. According to the results of the study of the specific features of the existing forms of contracts it is noted that the absence of a specification of essential contractual conditions does not allow the use of widespread forms of public-private partnership in Ukraine in the fields of land, forest and water using, namely, to provide sustainable nature using. Specifics and features that need to be taken into account for improving the institutional provision of public-private partnerships in terms of promoting sustainable nature using are shown on separate examples. Taking into account the advantages and disadvantages of such forms of public-private partnership as concessions, property management, joint activities and specifics of land, forestry and water using, measures for improving institutional provision and implement them in the national practice of public-private partnership are proposed. In particular, the existing forms of public-private partnership are complemented and detailed with the substantial features of the fields of land, forest and water using. Stages of improvement of institutional provision of public-private partnership are presented. Therefore, the article presents the proposals to the Law of Ukraine “On Public-Private Partnership” in terms of expanding the scope of public-private partnership. In addition, for the effective implementation of contracts, it was noted that in order to improve the existing situation, it is necessary to introduce a publicprivate partnership single national governing body.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectземлекористуванняuk_UA
dc.subjectлісокористуванняuk_UA
dc.subjectводокористуванняuk_UA
dc.subjectформи державно-приватного партнерстваuk_UA
dc.subjectсталий розвитокuk_UA
dc.subjectдоговірuk_UA
dc.subjectризикuk_UA
dc.subjectповноваженняuk_UA
dc.subjectland usinguk_UA
dc.subjectforest usinguk_UA
dc.subjectwater usinguk_UA
dc.subjectforms of public-private partnershipuk_UA
dc.subjectsustainable developmentuk_UA
dc.subjectcontractuk_UA
dc.subjectriskuk_UA
dc.subjectauthorityuk_UA
dc.titleІнституціональне забезпечення державно-приватного партнерства у сфері природокористуванняuk_UA
dc.title.alternativeInstitutional provision of the state-private partnership in the field of natural usinguk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2019 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7224p.pdf220.03 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.