Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7509
Title: Економіко-експертний механізм зовнішньоекономічної діяльності газотранспортних підприємств
Authors: Морозова, О. С.
Keywords: газотранспортне підприємство
економіко-експертний механізм
економічна безпека
зовнішньоекономічна діяльність
контролінг
управління підприємством
gas transporting enterprise
economic and expert mechanism
economic security
foreign economic performance
controlling
enterprise management
Issue Date: 2019
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Морозова, Олена Сергіївна Економіко-експертний механізм зовнішньоекономічної діяльності газотранспортних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 29.03.19 / О. С. Морозова. - Івано-Франківськ, 2019. - 249 с. : табл. - 211-215.
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено вирішенню науково-прикладного завдання поглиблення та розвитку теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо формування економіко-експертного механізму зовнішньоекономічної діяльності газотранспортних підприємств. Визначено, що функціонування газотранспортного підприємства на сучасному етапі розвитку економічних відносин є надзвичайно складним процесом з великою кількістю зв’язків (в т.ч. і зворотних) та взаємодій, а також взаємовпливів між його складовими, та дії зовнішнього середовища, тому актуалізовано потребу в чіткому розумінні як безпосередньо економічного механізму діяльності підприємства (його складових частин в залежності від напрямів діяльності такого підприємства), так і теоретико-понятійного апарату, що описує цей механізм. Логіка проведеного дослідження визначена необхідністю чіткого термінологічного контурування та взаємозв’язку понять «механізм», «економічний механізм», «економіко-експертний механізм».
The thesis is aimed at solving the scientific and practical task of deepening and developing theoretical guidelines and practical recommendations concerning the formation of the economic and expert mechanism of the foreign economic performance of gas transporting enterprises. It is proved that the performance of a gas transporting enterprise at the present development stage of economic relations is a very complex process with many connections (including reverse connections) and interactions among its constituents and the external environment. Therefore, we need to clearly understand the direct economic mechanism of an enterprise’s performance (components which depend on the directions of the performance of an enterprise), and the theoretical and conceptual apparatus which describes this mechanism. The logic of this research is determined with the need of the clear terminological contouring and the relationship of such notions as «mechanism», «economic mechanism», «economic and expert mechanism».
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7509
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d662.pdf4.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.