Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/760
Title: Бухгалтерські книги середньовіччя (облікові книги та записи знаменитого італійського банку Медічі та інших торгово-банківських компаній)
Authors: Даньків, Й. Я.
Остап'юк, М. Я.
Keywords: подвійний запис
баланс
книга обліку
трактат
середньовічний облік
розрахунки
double entry
balance
accounting book
treatise
medieval accounting
calculations
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Даньків, Й. Я. Бухгалтерські книги середньовіччя (облікові книги та записи знаменитого італійського банку Медічі та інших торгово-банківських компаній) / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап'юк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 2. - С. 91-95.
Abstract: У статті розкривається генезис подвійної бухгалтерії на теренах Італії на основі застосування книг Франческо ді Марко Датіні, знаменитого італійського дому Медічі (1395 p.). Ранні трактати не дають належної характеристики істинної практики середньовічного обліку, усі провідні торгово-банківські центри дотримувались правила закриття книг і складання балансу. Встановлено, що ранні трактати не мали змоги дати чітку картину стану обліку. В середні віки, італійці були на вершині комерції, організації роботи товариств, банків і звичайно обліку. Крім основних факторів цього зростання: компанія, кредит і посередництво, відомі і інші, які сприяли досягненню найвищого рівня в Європі. До них слід віднести введення італійським математиком Леонардо Пізанським (Фібоначчі) у 1202 р. арабських цифр, вимірювальних приладів — «абака» (середньовічна рахівниця). Про це вчений описав у своїй праці «Книга абака», оскільки зростання математичних знань забезпечувало точність в облікових розрахунках.
The article reveals the genesis of double-entry bookkeeping in the territory of Italy on the basis of Francesco di Marco books Datini, the famous Italian house of the Medici (1395). Early treatises do not give proper characteristics of a true medieval practice of accounting, all leading commercial and banking centers comply with the rules of closing the books and balance sheet. It was established that the early treatises were unable to give a clear picture of accounting. In the Middle Ages, the Italians were on top of commerce, organization of companies, banks and accounting course. In the main factors of this growth: the company, and credit intermediation, known and others who contributed to the highest level in Europe. These include the introduction of Italian mathematician Leonardo of Pisa (Fibonacci) in the 1202 Arab figures instrumentation - "abacus" (medieval abacus). This scientist described in his book "The Book of abaca" because growth of mathematical knowledge to ensure the accuracy of accounting calculations.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/760
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5157p.pdf548.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.