Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/763
Title: Актуальные проблемы применения МСФО в Беларуси
Authors: Коротаев, С. Л.
Keywords: бухгалтерська звітність
облік
курсові різниці
амортизація
reporting
accounting
exchange rate differences
depreciation
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Коротаев, С. Л. Актуальные проблемы применения МСФО в Беларуси / С. Л. Коротаев // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 2. - С. 96-102.
Abstract: Мета дослідження - оцінка стану, аналіз проблем та визначення перспектив гармонізації національної системи бухгалтерського обліку з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). В роботі досліджено генезис МСФЗ в Білорусі з 1998 року по теперішній час. Зокрема, автором виділені особливості національної системи обліку, що не враховують міжнародні підходи та не дозволяють формувати достовірну фінансову звітність господарюючими суб'єктами Республіки Білорусь. Особливу увагу акцентовано на специфічних методах обліку і списання курсових різниць, що виникають за операціями з іноземною валютою, на національних особливостях формування вартості необоротних активів та їх амортизації. За результатами аналізу зроблено висновки з актуальних проблем застосування МСФЗ в Білорусі та надані конкретні пропозиції щодо гармонізації норм і принципів МСФЗ з національними особливостями ведення обліку і складання звітності. Поряд з методологічними проблемами, розглянуто організаційні проблеми застосування МСФЗ. Також дана оцінка сформованої практики аудиту звітності, складеної відповідно до МСФЗ, і надано пропозиції щодо упорядкування таких процесів з урахуванням необхідності підтримки національного аудиту.
The purpose of the study assessment, problem analysis and definition of prospects of harmonization of national accounting systems with International financial reporting standards (IFRS). The work examines the Genesis of IFRS in Belarus since 1998 to the present. In particular, the author highlights the peculiarities of national accounting systems do not take into account international approaches and allows to generate reliable financial statements by the entities of the Republic of Belarus. Special attention is focused on specific methods of accounting and write-offs exchange differences arising on foreign currency transactions, at the national peculiarities of formation of the cost of non-current assets and their depreciation. According to the results of the analysis of the findings on topical issues of application of IFRS in Belarus and specific proposals for harmonization of rules and principles IFRS with the national accounting and reporting. Along with the methodological problems discussed organizational issues of IFRS. Also assess the existing practice of audit statements prepared in accordance with IFRS, and provided suggestions to streamline such processes given the need to support national audit.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/763
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5158p.pdf679.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.