Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/764
Title: Обліковий аспект співвідношення понять: центр відповідальності, центр витрат, контрольна точка витрат
Authors: Ковалюк, О. М.
Колібаба, О. А.
Keywords: виробничі витрати
місце витрат
етап технологічного процесу
витрати контрольних точок
внутрішня звітність
production costs
cost place
stage of technological process
control points costs
internal reporting
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ковалюк, О. М. Обліковий аспект співвідношення понять: центр відповідальності, центр витрат, контрольна точка витрат / О. М. Ковалюк, О. А. Колібаба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 2. - С. 103-111.
Abstract: Розглянуто і проаналізовано поняття центра відповідальності, центра витрат, місця витрат та контрольної точки витрат і їх співвідношення в межах управлінського обліку на прикладі витрат виробництва у молочній промисловості. Ціллю статті є теоретичне обґрунтування облікових особливостей аналізованих понять. Дане дослідження корисне для виробничих підприємств, що дозволяє їм встановлювати контрольні точки на певних етапах технологічних процесів, і відслідковувати зміну витрат на процесі чи сукупності однорідних процесів. Запропоновано під контрольними точками витрат вважати етапи виробничого процесу, на яких можливе проведення контролю, щоб запобігти виникненню ризику виходу за встановлені межі, або для мінімізації такого ризику до прийнятного рівня. Досліджено, що при веденні обліку за центрами відповідальності, центрами витрат, місцями витрат чи контрольними точками доцільно використовувати нормативний метод обліку витрат. Проаналізовано можливості переходу з однієї, контрольної точки в іншу зі зміною виробничих витрат. Вивчено принципи та елементи внутрішньої звітності та можливість їх застосування в системах обліку за аналізованими термінами. Розглянуто процес виробництва сиру домашнього та адаптацію системи контрольних точок витрат під аналізований технологічний процес.
Considered and analyzed the concept of responsibility center, cost center, location costs and benchmark costs and their relationship within the administrative account for example the cost of production in the dairy industry. The purpose of the article is a theoretical justification accounting features analyzed concepts. This study is useful for manufacturing companies, allowing them to set breakpoints at certain stages of the process, and track the change in costs in the process or set of homogeneous processes. A expenses under control points considered stages of the production process* which may conduct controls to prevent the risk of going beyond the limits, or to minimize such risk to acceptable levels. Investigated that the conduct accounting responsibility centers, cost centers, sometimes spending or reference points should be used regulatory method of cost accounting. The possibilities go from one checkpoint to another with changing production costs. Studied the principles and elements of internal reporting and the ability to use them in the accounting systems at analyzed terms. The process of domestic cheese production and adaptation of systems of control points analyzed costs in the manufacturing process.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/764
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5159p.pdf817.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.