Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/784
Title: Формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: методи оцінки ризиків
Authors: Рогов, Г. К.
Keywords: система фінансових механізмів
корпоративна стійкість
управління ризиками
заходи адаптації
system of financial mechanisms
corporate sustainability
risk management
adaptation measures
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Рогов, Г. К. Формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: методи оцінки ризиків / Г. К. Рогов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 2. - С. 126-131.
Abstract: Створення системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку означає кардинальне реформування умов господарювання. Високоймовірним наслідком такого процесу є адаптаційні ризики організацій, передусім тих, які мають низькі корпоративні екологічні та соціальні стандарти. Означені ризики відрізняються суттєвою специфікою. У статті наводиться порівняльний аналіз методик оцінки ризиків, які рекомендуються стандартом ЇЕС 31010: 2009 (Управління ризиками - методи оцінки ризиків). Цей аналіз дозволив виділити оптимальні методи управління небезпеками, що виникають внаслідок запровадження фінансових механізмів сталого розвитку та корпоративних заходів адаптації до них. Йдеться про наступні методи: HRA (оцінка надійності оператора); Аналіз «дерева» несправностей (FTA); Аналіз «дерева» подій (ЕТА); Причинно - наслідковий аналіз (Cause-consequence analysis); Аналіз причинно -наслідкових зв'язків (Cause and effect analysis); Аналіз діаграми «краватка-метелик» (Bow tie analysis); Матриця наслідків та ймовірностей (Consequence / probability matrix). Також визначені методи, призначені лише для ідентифікації небезпек та для оцінки ризиків неефективності заходів адаптації суб'єктів господарювання до змін фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку та інституціонального середовища. Достовірна оцінка ризиків, пов'язаних з формуванням фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку та неефективністю заходів адаптації до цього процесу, на основі застосування комплексу зазначених методів має бути невід'ємною складовою управління корпоративною стійкістю. Метою подальших розвідок у даному напрямі є конкретизація методик оцінки ризиків у процесі реформування податкової та бюджетної систем і поступового формування інвестиційного, кредитного й страхового механізмів корпоративного сталого розвитку.
Creating a system of financial mechanisms of corporate sustainability means radical changes in business environment. As a result of this process organizations (especially those with tow corporate environmental and social standards) will face a range of adaptation risks that may affect the achievement of their objectives. These risks have specific features. The article deals with comparative analysis of systematic techniques for risk assessment included in IEC 31010: 2009 standard (Risk management ~ Risk assessment techniques). The optimal techniques for assessing the risks connected with the development of corporate sustainability financial mechanisms are defined on the basis of this analysis (FTA, ETA, Cause-consequence analysis, Cause and effect analysis, Bow tie analysis, Consequence / probability matrix). The techniques that can be used only for risk identification or assessing inefficiency of adaptation measures are also identified. Reliable assessment of the risks related to the formation of corporate sustainability financial mechanisms and ineffectiveness of adaptation process, on the basis of defined techniques, must be an integral part of corporate sustainability management. The рифове of further research is to specify risk assessment methodology in the process of reforming the tax and budgetary systems and the gradual formation of investment, credit and insurance mechanisms of corporate sustainable development.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/784
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5162p.pdf607.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.