Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/788
Title: Електромеханічна модель адаптивного вібросита для очищення бурового розчину
Authors: Болонний, В. Т.
Чубик, Р. В.
Зрайло, Н. М.
Keywords: дебалансний вібропривод
адаптивна вібромашина
циркуляційна система
вібраційне поле
вібросито
механічне очищення
буровий розчин
debalance vibrogear
adaptive vibrator
circulation systems
vibratory field
vibrating
mechanical cleaning
drilling mud
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Болонний, В. Т. Електромеханічна модель адаптивного вібросита для очищення бурового розчину / В. Т. Болонний, Р. В. Чубик, Н. М. Зрайло // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2015. - № 2(39). - С. 64-70.
Abstract: Для очищення бурових розчинів від вибуренної породи застосовують обладнання двох типів: для механічного очищення і для розділення фракцій твердої фази, різних за величиною і щільністю, за допомогою відцентрових сил. Механічне очищення, здійснюване за допомогою вібраційних сит, забезпечує видалення з суспензій частинок, розмір яких визначається величиною чарунок сита. В роботі наведено електромеханічну модель адаптивного вібросита яке, на відміну від класичних варіантів руху ситових полотнищ разом із віброрамою по замкненій круговій чи еліптичній траєкторії, дозволяє при довільній та змінній в часі масі завантаження адаптивного вібросита буровим розчином: автоматично генерувати додатково повздовжні коливання ситових полотнищ відносно віброрами при одночасній круговій чи еліптичній траєкторії коливань самої віброрами, автоматично забезпечувати мінімальні енергозатрати на технологічний процес віброочищення за рахунок постійного резонансного режиму коливань віброрами, автоматично забезпечувати (стабільну питому роботу вібраційного поля, питому потужність вібраційного поля) технологічно оптимальні параметри вібраційного впливу сіткових полотнищ на буровий розчин.
To clean the drilling mud extracted from rocks used two types of equipment: equipment for mechanical treatment and equipment for the separation of solids fractions of different size and density using centrifugal forces. Mechanical cleaning, carried out by means of vibrating screens, ensures removal of suspended particles, the size of which is determined by sieve cells. This paper presents an adaptive model of electromechanical vibrating mud sieve in contrast to the classical version of the motion of screen panels with vibration frame closed circular or elliptical path allows for arbitrary and time-varying load of adaptive vibrating mud sieve to perform the following operations: automatically generate an additional longitudinal oscillations of screen panels relative vibrational frame while the circular or elliptical trajectory of the oscillation vibrating automatically provides the minimum energy consumption for process vibration cleaner due to the constant resonant mode of vibration vibrational frame, automatically provide (stable share of the vibration field power density vibration field ) technologically optimal parameters of vibration grid panels on mud.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/788
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2015 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5131p.pdf4.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.