Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/798
Title: Першочерговий комплекс геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Волино-Поділля на початковій стадії вивчення
Authors: Чепіль, В. П.
Keywords: сланці
газ
Волино-Поділля
формації
сейсморозвідка 2Д
shales
gas
Volyn-PodilIia1 formations
seismic exploration 2D
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Abstract: Особливості структурних умов залягання, газонакопичення, літолого-фаціальних, петрофізичних та геомеханічних параметрів; факторів екранування, характеру газонасичення газоносних сланців принципово відрізняються від традиційних покладів газу. Стратиграфічна сланцева формація розглядається як потенційний газовий поклад. Враховуючи цю специфіку; її виділення та картування повинно виконуватися уже на регіональному (початковому) етапі Для оконтурювання газоперспективних сланцевих формацій Волино-Поділля та виділення найбільш перспективних ділянок пропонується комплексування регіональної сейсмічної зйомки 2Д для великих глибин (2-х поздовжніх профілів північно-західного простягання як Ce продовження з Люблінського басейну Польщі та 5 поперечних профілів з південного-заходу на північний схід загальною протяжністю близько 1,5 тис. пог. км) з методами електророзвідки різних модифікацій, викликаної поляризації, електромагнітними методами по профілях сітки регіональної сейсморозвідки, крутамасшта-бної атмогеохімічної зйомки та інших прямих методів. Завершенням регіонального етапу повинно бути буріння пілотних вертикальних параметричних свердловин з суцільним відбором керну із перспективних сланцевих товщ, лабораторними дослідженнями вмісту органічної речовини, катагенезу; літолого-фаціального та мінералогічного складу сланців, їх петрофізичних та геомеханічних властивостей, моделювання та випробування газоперспективних сланцевих товщ з використанням багатоступеневих гідророзривів. Перспективи подальших геологорозвідувальних робіт та їх комплекс визначатимуться за результатами геолого-економічної оцінки перспектив нафтогазоносності регіону та отриманими результатами робіт початкового етапу.
Features of structural conditions of occurrence, gas accumulation, lithologic-and-facies, petrophysical and geochemical parameters, shielding factor, character-bearing shale gas saturation are fundamentally different from traditional gas deposits. Stratigraphic shale formation is considered as a potential gas deposit. Considering this specificity, its allocation and mapping shall be executed at an early stage. To delineate gas bearing shale formations of Volyn-Podillia and allocation the most perspective areas the complexation of regional seismic survey 2D for great depths was offered (two longitudinal profiles of north-western stretch as it continuedfrom the Lublin basin in Poland and 5 transversal sections from soutftwest to the northeast With iiS total length of about 150G linear kilometers) using electric prospecting methods of different modifications, induced polarization, electromagnetic methods of regional seismic exploration grids profiles, large-scale atmogeochemical shooting and other direct methods. As the completion of regional stage shall be drilling of vertical parametric pilot wells with solid coring from perspective shale strata, laboratory studies of organic matter, catagenesis, lithologic-and-facies and minera-logical composition of shales, their petrophysical and geochemical properties, modeling and testing perspective shale strata using multistage hydrofracs, Prospects of further exploration and it ls complex based on the geologic-economic evaluation results of perspective of oil and gas occurence of the region and obtaining results of the initial phase works.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/798
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2015 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5139p.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.