Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/806
Title: Дослідження теоретичних передумов розробляння методології формування багатопластових покладів підземних газових сховищ
Authors: Заєць, В. О.
Тимків, Д. Ф.
Keywords: фільтраційно-ємнісні властивості
газогідродинамічні
газоводяний контакт
пласт-колектор
filtration-capacitive properties
gas-hydrodynamic
gas-water contact
reservoir bed
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Заєць, В. О. Дослідження теоретичних передумов розробляння методології формування багатопластових покладів підземних газових сховищ / В. О. Заєць, Д. Ф. Тимків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2015. - № 1(38). - С. 15-26.
Abstract: У даній роботі авторами вирішується проблема розробляння концепції функціонування та розвитку системи підземних сховищ газу, 3 цією метою проведено аналіз експлуатації ПСГ із урахуванням складної літологічної будови газовміщуючих колекторів, багатопластовості об’єктів. Показано, що інтерпретація геолого-промислових матеріалів за результатами розробки родовищ ускладнена недостатністю вихідних даних, а це призводить до неякісного прогнозування основних показників створюваного підземного сховища газу. Досліджено, що при зниженні пластового тиску виникає зміна структур у покладах і пластах-колекторах, зміна газонасиченого просторового об’єму, рух і підняття контурних і пластових вод. Для покращання прогнозування виділено чотири категорії даних: геологічні, геофізичні, гідрогеологічні та газо-гідродтамічні. Проаналізовано різні математичні моделі, які використовуються при розроблянні режимів роботи підземних сховищ. Поряд із газодинамічним моделюванням здійснено оперативну оцінку запасів газу в продуктивних горизонтах на основі методу годографа, який базується на інтегральній оцінці величин розподілу та стану дренованих і недренованих об ’ємів газу по окремих частинах газового покладу, а також сховища загалом. Отже, при створенні підземного сховища газу у виснажених газоносних або водоносних пластах на етапі промислового розбурювання необхідно проводити уточнення геологічної моделі об’єкта. Такі уточнення дають змогу визначити колекторські та фільтраційно-ємнісні властивості продуктивного пласта, характер поведінки водонапірної системи, а також динаміку руху газоводяного контакту на об’єкті підземного зберігання газу.
In this paper the authors solve the problem of developing the concept of the operation and development oj underground gas storage facilities. For this purpose, an analysis of operating PSG given the complex lithology gas-containing collectors, multilayer objects. It is shown that the interpretation of geological and industrial materials as a result of treatment fields is complicated by lack of baseline data, and this leads to poor forecasting of the basic indicators generated by underground gas storage facility. It was studied that the reservoir pressure reduction change of structures in deposits and reservoirs, the change of gas-saturated spatial volume, movement and lifting oj contour and formation waters occur. To improve the forecasting, four data categories were identified: geological, geophysical, hydrogeological and gas-dynamic. Different mathematical models used in the development of underground storage modes were analyzed. Along with the gas-dynamic modeling the rapid assessment of gas reserves in the producing horizons was performed based on drainable and nondrainable gas volumes on parts of gas deposits, as well as storage in general. Thus, the creation of underground gas storage in depleted gas-bearing aquifers or at the stage of industrial drilling should be carried out geological model of the object. Such refinement can determine reservoir andfilter capacitor quality producing formation, the behavior of the water system, as well as the dynamics of gas-contact motion to underground gas storage facilities.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/806
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2015 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4999p.pdf409.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.