Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8305
Title: Формування і використання власного капіталу на підприємствах нафтогазового комплексу
Authors: Василик, О. Б
Keywords: нафтогазовидобувні підприємства
власний капітал
рентабельність
довгострокові і поточні зобов'язання
рентна плата
економетричне моделювання
діагностика
прогнозування
нафтегазодобывающие предприятия
собственный капитал
рентабельность
долгосрочные и краткосрочные обязательства
рентные платежи
эконометрическое моделирование
диагностика
прогноз
oil and gas company
equity capital
profitability
long-term and current liabilities
production tax
econometric model
diagnostic
prediction
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Василик, Оксана Богданівна Формування і використання власного капіталу на підприємствах нафтогазового комплексу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 09.12.09 / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ, 2009. - 237 с. - 221-237.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення теоретичних, науково-методичних і практичних підходів щодо формування та підвищення ефективності використання власного капіталу на підприємствах нафтогазового комплексу на засадах його діагностики та прогнозування. Відповідно до сформульованої мети були поставлені й вирішені такі завдання: - розглянуто еволюцію теоретичних поглядів на капітал і власний капітал та розкрито їхню сутність; - досліджено генезис існуючих підходів до оцінки та прогнозування ефективності використання власного капіталу; - проведено економічний аналіз стану та розвитку підприємств нафтогазової галузі та розроблено комплекс моделей формування, використання і прогнозування власного капіталу; - виявлено закономірності впливу екзо- й ендогенних чинників на формування та використання власного капіталу на вітчизняних і зарубіжних нафтогазових підприємствах; - підвищено інформативність фінансової звітності щодо власного капіталу; - удосконалено класифікацію стратегій фінансування активів підприємств нафтогазової промисловості; - розроблено напрями підвищення ефективності використання власного капіталу для вітчизняних підприємств нафтогазового комплексу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8305
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d348.pdf14.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.