Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8325
Title: Економічна оцінка інформаційного капіталу нафтогазовидобувних підприємств
Authors: Витвицька, О. М.
Keywords: інформаційний капітал
економічна оцінка
вартість
цінність інформації
інформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств
інформаційні системи
метод економічних вигод
ентропія
функція середнього ризику
механізм управління інформаційним капіталом
информационный капитал
экономическая оценка
стоимость
ценность информации
информационная среда нефтегазодобывающих предприятий
информационные системы
метод экономических выгод
энтропия
функция среднего риска
механизм управления информационным капиталом
information capital
economic evaluation
cost
information value
information environment of oil-and-gas production enterprises
, information systems
method of economic benefits
entropy
function of average risk
mechanism of information capital control
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є розробка науково-методичних і практичних рекомендацій щодо економічної оцінки інформаційного капіталу нафтогазовидобувних підприємств. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: - розкрити сутність та особливості економічної категорії інформаційний капітал і його значення в управлінні підприємствами; - узагальнити теоретичні підходи до економічної оцінки інформаційного капіталу і визначити особливості їх застосування та можливості адаптування щодо специфіки інформаційного капіталу нафтогазовидобувних підприємств; - провести аналіз внутрішнього та зовнішнього інформаційного середовища нафтогазовидобувних підприємств і на цій основі розробити його модель; - удосконалити систему характеристик і показників інформаційного середовища нафтогазовидобувних підприємств; - розробити та вдосконалити методи вартісної оцінки інформаційного капіталу нафтогазовидобувних підприємств; - проаналізувати характеристики інформації та сформувати систему показників для кількісного виміру її якості й ефективності використання; - розробити механізм управління інформаційним капіталом нафтогазовидобувних підприємств. Об'єктом дослідження є процеси функціонування та управління інформаційним капіталом підприємств. Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти економічної оцінки інформаційного капіталу нафтогазовидобувних підприємств.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8325
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d470.pdf19.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.