Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8341
Title: Сублокальний геологічний прогноз нафтогазоперспективних об'єктів (на прикладі Талалаївського виступу Дніпровсько-Донецької западини)
Authors: Гончаров, В. Є.
Keywords: сублокальний контроль нафтогазоносності
локалізація
горизонтальна і вертикальна складові
ранжування територій
відмітні точки
модельний прогноз
візуальний фрейм
сублокальный контроль нефтегазоносности
локализация
горизонтальная и вертикальная составляющие
ранжирование территорий
отличительные точки
модельный прогноз
визуальный фрейм
sublocal petroleum control
localization
territories rangering
plane and vertical components
distinctive points
model forecast
visual frame
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гончаров, Віктор Євгенійович Сублокальний геологічний прогноз нафтогазоперспективних об'єктів (на прикладі Талалаївського виступу Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.06 / В. Є. Гончаров. - Івано-Франківськ, 2006. - 196 с. - 183-196.
Abstract: Основною метою дослідження є наукове обґрунтування принципів і можливості проведення сублокального геологічного прогнозу нових нафтогазоперспективних об'єктів на територіях з високим ступенем освоєння надр. Поставлена мета досягається вирішенням такій: завдань: 1. Дослідити й науково обґрунтувати рівень та принципи проведення сублокального геологічного прогнозу нафтогазоперспективних об'єктів. 2. Визначити спроможність наявних і розробити нові принципи геологічних досліджень для виділення пошукових об'єктів сублокального рівня. 3. На основі розробленого комплексу геологічних досліджень сублокального рівня визначити перспективні ділянки й об'єкти для проведення пошуково-розвідувальних робіт на територіях з високим ступенем освоєння надр. Объект дослідження. Талалаївський виступ кристалічного фундаменту й осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), який є територією з високим ступенем освоєння надр і де практично завершена або перебуває на стадії завершення промислова оцінка локальних об'єктів та площ, що виявлені й підготовлені до глибокого буріння наявним комплексом геофізичних і геологічних досліджень. Предмет дослідження. Нафтогазоперспективні об'єкти сублокального рівня контролю нафтогазоносності - пастки ВВ, можливість їх геологічного прогнозу, виявлення та картування на рівні природного резервуару. Методи дослідження. Проведення сублокального прогнозу здійснювалося на основі розробки методологічних питань розвитку геологічних досліджень та використання наявних теоретичних і практичних здобутків геології з прогнозу нових нафтогазоперспективних об'єктів. Прогноз і картування об'єктів сублокального рівня виконувався не тільки за наявними, вдосконаленими класичними (структурне картування, палеотектонічні реконструкції, зональний та локальний прогнози нафтогазоносності), а й розробленими в роботі новими принципами проведення геологічних досліджень будови осадового чохла в поєднанні з використанням можливостей комп'ютерної техніки й елементів геоінформаційних систем (ГІС).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8341
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d286.pdf18.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.