Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8380
Title: Контроль механічних характеристик конструкційних сталей за їх питомим електричним опором
Authors: Доценко, Є. Р.
Keywords: механічні характеристики
конструкційні сталі
комплексний підхід
питомий електричний опір
твердість
штучні нейронні мережі
механические свойства
конструкционные стали
комплексный подход
удельное электрическое сопротивление
твердость
исскуственные нейронные сети
mechanical properties
construction steels
complex approach
electrical resistivity
hardness
artificial neural networks
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Доценко, Євген Романович Контроль механічних характеристик конструкційних сталей за їх питомим електричним опором : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 05.11.10 / Є. Р. Доценко. - Івано-Франківськ, 2010. - 193 с. - 127-140.
Abstract: Мета роботи полягає у вирішенні важливої науково-практичної задачі в галузі приладів і методів неруйнівного контролю матеріалів - розробленні методу визначення механічних характеристик конструкційних сталей за питомим електричним опором та розробленні дослідного взірця установки для його реалізації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: проаналізувати сучасний стан розвитку методів та засобів неруйнівного контролю механічних характеристик конструкційних сталей з метою вибору оптимальних методів контролю; дослідити та виділити інформативні параметри визначення механічних характеристик конструкційних сталей і розробити метод їх визначення; здійснити математичне моделювання процесу вимірювання обраних інформативних параметрів з метою розрахунку оптимальних конструктивних параметрів вимірювальної системи та впливу геометричних параметрів об'єкту контролю (ОК) на результати контролю; експериментально встановити наявність та характер взаємозв'язків між досліджуваними інформативними параметрами та механічними характеристиками конструкційних сталей, а також підвищити точність визначення механічних характеристик за рахунок використання штучних нейронних мереж. розробити, виготовити та здійснити перевірку дослідного взірця установки для контролю механічних характеристик конструкційних сталей та методики його застосування в практиці.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8380
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d373.pdf23.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.