Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8388
Название: Оцінка втрат нафти від витоків при транспортуванні і розробка заходів їх скорочення
Другие названия: Estimation of oil losses from leakage t during transportation and development of measures of their reduction
Авторы: Ждек, А. Я.
Ключевые слова: аварійні витоки
коефіцієнт витрати
ареал забруднення
фільтрація
втрати нафти
забруднення довкілля
emergency leakages
coefficient of expenditure
, range of pollution
filtration
oil losses
pollution of the environment
аварийные утечки
коэффициент расхода
ареал загрязнения
фильтрация
потери нефти
загрязнение окружающей среды
Дата публикации: 2017
Издательство: ІФНТУНГ
Библиографическое описание: Ждек, Андрій Ярославович Оцінка втрат нафти від витоків при транспортуванні і розробка заходів їх скорочення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / А. Я. Ждек ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2017. - 19 с. - 16-17.
Краткий осмотр (реферат): Дисертацію присвячено дослідженням закономірностей процесу витікання транспортованого продукту з трубопроводу в довкілля через аварійні отвори різної форми з урахуванням фільтраційного опору пористого середовища (фунту) за умови пересіченого профілю траси. Розглядаються питання підвищення ефективності функціонування системи магістральних нафтопроводів, їх екологічної і технічної безпеки, шляхом розробки методу прогнозування втрат нафти при аваріях, запровадження заходів щодо зменшення і попередження випадків розгерметизації трубопроводів,впровадження у виробничий процес системи виявлення витоків, скорочення об’ємів втрат нафти і мінімізація матеріальних і фінансових затрат на локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій. Розроблено методику прогнозування і оцінки втрат нафти і нафтопродукту з трубопроводів в результаті виникнення аварійних витоків, яка апробована на діючих нафтопроводах системи «Дружба», нафтопроводі «Долина - Дрогобич» та «Жулин - Надвірна».
The dissertation is devoted to the study of the regularities of the process of leakage of the transported product from the pipeline to the environment through emergency openings of various forms, taking into account the filtration resistance of the porous medium (soil) undo1 the condition of the crossed profile of the route. The issues of improving the efficiency of the system of main oil pipelines, their ecological and technical safety, by developing a method for forecasting oil losses in die event of accidents, introducing measures to reduce and pr?voit cases of pipeline depressurization, introducing into the production process the system of leak detection, reducing oil losses and minimizing material and financial expenses for localization and liquidation of emergency situations. The method of forecasting and estimating losses of oil and oil products from pipelines as a result of emergency leakages has been developed, which has been tested on existing oil pipelines of the Druzhba system, the Dolyna-Drohobych oil pipeline and Zhulyn-Nadvima oil pipeline.
Диссертация посвящена исследованию закономерностей процесса истечения транспортируемого продукта из трубопровода в окружающую среду через аварийные отверстия разной формы с учетом фильтрационного сопротивления пористой среды (почвы) при пересеченном профиле трассы. Рассматриваются вопросы повышения эффективности функционирования системы магистральных нефтепроводов, их экологической и технической безопасности, путем разработки метода прогнозирования потерь нефти при авариях, внедрение мероприятий по уменьшению и предупреждению случаев разгерметизации трубопроводов, внедрение в производственный процесс системы обнаружения утечек, сокращения объемов потерь нефти и минимизация материальных и финансовых затрат на локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций. Разработана методика прогнозирования и оценки потерь нефти и нефтепродуктов из трубопроводов в результате возникновения аварийных утечек, которая апробирована на действующих нефтепроводах системы «Дружба», нефтепроводе «Долина - Дрогобыч» и «Жулин - Надвирна».
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8388
Располагается в коллекциях:Автореферати

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
an2672.pdf9.87 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.