Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8409
Title: Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність порід-колекторів (на прикладі олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району)
Authors: Здерка, Т. В.
Keywords: Надвірнянський нафтопромисловий район
олігоценові відклади
порода-колектор
літогенетична тріщинуватість
мікроскопічні дослідження
нафтонасичення
фільтраційно-ємнісні властивості
Надворнянский нефтепромышленный район
олигоценовые отложения
порода-коллектор
литогенетическая трещиноватость
микроскопические исследования
нефтенасыщеность
фильтрационно-емкостные свойства
Nadvirna petroleum industrial district
oligocen deposits
breed-collector
lithogenetic fracturing
microscopic researches
oil saturation
lauter-capacity properties
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Здерка, Тарас Васильович Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність порід-колекторів (на прикладі олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 27.11.09 / Т. В. Здерка. - Івано-Франківськ, 2009. - 175 с. - 151-175.
Abstract: Метою досліджень є встановлення умов та закономірностей формування літогенетичної тріщинуватості та її впливу на нафтоносність олігоценових порід-колекторів Надвірнянського НПР і їх фільтраційно-ємнісні властивості (ФЄВ). Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно розглянути і вирішити такі завдання: 1. Дослідити особливості та закономірності просторового поширення літогенетичної тріщинуватості в межах локальних нафтогазоносних об'єктів та її вплив на характер нафтонасичення олігоценових порідколекторів. 2. Встановити роль літогенетичної тріщинуватості в формуванні ФЄВ порід-колекторів олігоценових відкладів. 3. Створити геологічну модель формування літогенетичної тріщинуватості олігоценових порід-колекторів у межах локальних нафтогазоносних об'єктів. 4. Встановити закономірності зміни ємнісних властивостей крейдово-палеогенових відкладів з глибиною їх залягання. 5. Виявити основні чинники, що впливають на флюїдопровідність літогенетичних тріщин та ефективність дренування нафтових флюїдів в олігоценових породах-колекторах Надвірнянського НПР.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8409
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d344.pdf32.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.