Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8447
Title: Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів
Authors: Кашуба, Г. О.
Keywords: акустичний сигнал
повздовжня і поперечна хвилі
сумарна амплітуда
динамічні параметри
пористість
породи-колектори
акустический сигнал
скорость колебаний волны
интервальное время
первое вступление
продольная и поперечная волны
суммарная амплитуда
динамические параметры
пористость
acoustic signal
longitudinal and cross waves
total amplitude
dynamic parameters
porosity
reservior rocks
Issue Date: 2004
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кашуба, Григорій Олексійович Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 18.06.04 / Г. О. Кашуба. - Івано-Франківськ, 2004. - 150 с. - 141-150.
Abstract: Мета роботи: Метою роботи є вирішення науково-практичної проблеми підвищення надійності визначення ємнісних параметрів порід-колекторів. Об'єкт дослідження: породи-колектори різної пористості та літолого-стратиграфічної належності. Предмет досліджень:акустичні сигнали отримані при проведені акустичного каротажу. Методи дослідження: теоретичне моделювання, експериментальні свердловинні акустичні дослідження, математична обробка даних та методи промислової геофізики. Основні задачі досліджень:1. Підвищити надійність пошуку та виділення початку відліку хвильової картини. 2. Розробити та обґрунтувати модель процесів формування акустичного сигналу з врахуванням стаціонарних потоків флюїду в поровому просторі та впливу коливань флюїду у порах порід-колекторів. 3. Встановити основні чинники, що впливають на динамічні параметри акустичного сигналу; 4. Розробити підходи до оцінки якості середніх коливних швидкостей повздовжньої та поперечної пружних хвиль, сумарної амплітуди акустичного сигналу; 5.Виявити наявність зв'язків динамічних параметрів з ємнісними властивостями гірських порід; 6. Встановити закономірності зміни пружних хвиль у породах-колекторах різної пористості; 7. Розробити методичні підходи визначення ємнісних властивостей флюїдонасичених середовищ за даними динамічних параметрів акустичного сигналу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8447
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d242.pdf25.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.