Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8448
Title: Механізми державного управління екологічною складовою в інноваційному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області)
Authors: Кернична, А. Є.
Keywords: державне управління
навколишнє природне середовище
інноваційний розвиток
екодеструктивний вплив
ефективність
комплексний механізм
государственное управление
окружающая среда
инновационное развитие
экодеструктивное влияние
эффективность
комплексный механизм
public administration
natural environment
innovative development
eco-destructive influence
efficiency
complex mechanism
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кернична, Анджеліка Євгенівна Механізми державного управління екологічною складовою в інноваційному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.12.14 / А. Є. Кернична. - Івано-Франківськ, 2014. - 197 с. : табл. - 172-196.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування засад та практичних рекомендацій із вдосконалення механізмів державного управління процесами екологізації в інноваційному розвитку регіону. Для досягнення цієї мети було поставлено й послідовно реалізовано такі завдання: -уточнити категорію "державне управління в екологічній сфері", на основі якої визначити зміст державного управління у вказаній сфері як чинника екологобезпечного розвитку суспільства; -визначити систему індикаторів для оцінювання екологічного стану регіону та ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних цільових екологічних програм; - проаналізувати сучасний стан навколишнього середовища Івано-Франківської області; -удосконалити методичні та організаційно-управлінські підходи до формування інноваційного технологічного та інформаційного забезпечення екологічної політики в регіоні; - визначити напрями удосконалення сучасного інституційного забезпечення реалізації державного управління в екологічній сфері на регіональному рівні; - розробити комплексний механізм реалізації державного управління процесами екологізації в регіоні. Об'єктом дослідження є державна політика інтеграції екологічної складової в регіональні стратегії розвитку в умовах інноваційного розвитку регіону. Предмет дослідження - комплексний механізм державного управління процесами екологізації в інноваційному розвитку регіону.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8448
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d530.pdf25.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.