Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8452
Title: Удосконалення методів оцінювання точності турбінних лічильників газу
Authors: Клочко, Н. Б.
Keywords: урбінний лічильник
природний газ
систематична похибка
закон розподілу
випадкова похибка
об’ємна витрата
математична модель
турбинный счетчик
природный газ
систематическая погрешность
закон распределения
случайная погрешность
объемный расход
математическая модель
turbine meters
natural gas
systematic error
the distribution law of the random error
the volumetric flow
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Клочко, Наталія Богданівна Удосконалення методів оцінювання точності турбінних лічильників газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 27.11.14 / Н. Б. Клочко. - Івано-Франківськ, 2014. - 156 с. : рис., табл. - 115-125.
Abstract: Мета роботи полягає у вирішенні науково-прикладного завдання у галузі метрології - підвищення точності турбінних лічильників газу шляхом удосконалення методів та розроблення нормативної бази для покращення оцінювання метрологічних характеристик турбінних лічильників при обліку природного газу. Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно вирішити такі задачі: провести аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку методів оцінювання точності турбінних лічильників газу в науково-прикладних, нормативних та технічних аспектах; удосконалити модель процесу функціонування турбінного лічильника газу з метою врахування конструктивних параметрів турбіни, умов її експлуатації та параметрів природного газу на метрологічні характеристики турбінних лічильників газу; здійснити експериментальні дослідження метрологічних характеристик турбінних лічильників газу на реальному середовищі для оцінювання виду законів розподілу результатів вимірювання та їх зв'язку з випадковою складовою похибки турбінних лічильників; удосконалити концепцію застосування методів математичної статистики при опрацюванні результатів вимірювання об'єму природного газу турбінними лічильниками; удосконалити методи оцінювання точності турбінних лічильників газу та розробити алгоритми їх практичної реалізації; розробити нормативний документ з практичного застосування удосконаленого методу оцінювання точності турбінних лічильників при їх калібруванні. Об'єктом дослідження є процес вимірювання об'єму природного газу турбінними лічильниками. Предметом дослідження є наукова, прикладна (в аспекті інформаційного забезпечення) та нормативна бази оцінювання метрологічних характеристик еталонних турбінних лічильників газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8452
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d524.pdf13.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.