Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8498
Title: Захист національних цінностей у сфері національної безпеки України: державно-управлінський аспект
Authors: Ларін, С. В.
Keywords: цінності
національні цінності
захист національних цінностей
безпека
національна безпека
державне управління
захист національних цінностей у сфері національної безпеки
values
national values
protection of national values
security
national security
state administration
protection of national values in the field of national security
Issue Date: 2019
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Ларін, Станіслав Васильович Захист національних цінностей у сфері національної безпеки України: державно-управлінський аспект : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 22.03.19 / С. В. Ларін. - Івано-Франківськ, 2019. - 281 с. - 211-250.
Abstract: У дисертації здійснено теоретико-методологічне обґрунтування концептуальних засад та особливостей державного управління захистом національних цінностей у сфері національної безпеки України та визначено напрями вдосконалення на сучасному етапі державотворення. В роботі систематизовано наукові підходи та принципи державного управління з питань захисту національних цінностей, що сприяло визначенню міждисциплінарності цієї сфери суспільних відносин; виявленню різних типів класифікації цінностей. Здійснено аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань захисту національних цінностей, що засвідчив відсутність у науковій літературі єдиного підходу до визначення поняття “цінності” та їх класифікацій. Уточнено понятійно-термінологічний апарат теорії державного управління розширенням тлумачення понять “цінності”, “національні цінності”, “національні інтереси”, “національна безпека” та здійснено авторське визначення понять “захист національних цінностей у сфері національної безпеки” та “державне управління захистом національних цінностей у сфері національної безпеки”. Розкриті відмінності між національними цінностями та національними інтересами, виокремлено організаційно-управлінський та структурно-функціональний аспекти тлумачення поняття “державне управління захистом національних цінностей у сфері національної безпеки”.
Thesis provides theoretical and methodological substantiation of conceptual principles and peculiarities of public administration of protection of national values in the sphere of national security of Ukraine and directions were determined for improvement at the present stage of state formation. The work systematized scientific approaches and principles of public administration on protection of national values, that contributed to the definition of interdisciplinary nature of this sphere of social relations; Identification of different types of values classification.Analysis of scientific works of home and foreign researchers on protection of national values has been made, that disposed absence of a single approach in the scientific literature to the definition of the concept “values” and the classifications. The concept-terminology apparatus of the theory of public administration has been expanded with extension of concepts’ interpretation “values”, “national values”, “national interests”, “national security” and the author’s definition of the concepts “protection of national values in the sphere of national security” and “public administration of protection of national values in the field of national security”.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8498
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d659.doc10.53 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.